...

Om die vraag te beantwoorden, hebben onze Amerikaanse collega's de gegevens doorgenomen van een lopend prospectief cohortonderzoek, de HIV Outpatient Study. Op grond daarvan hebben ze twee individuele profielen van risicofactoren geschetst, die ze daarna hebben gebruikt om de cardiale leeftijd van hiv-geïnfecteerde patiënten te ramen. Het eerste model bestond uit de cholesterolconcentratie, de bloeddruk, inname van antihypertensiva, diabetes, roken en de leeftijd. Het tweede model bestond uit dezelfde factoren als het eerste echter met vervanging van de cholesterolconcentratie door de body mass index. De auteurs hebben die gegevens verzameld bij 3.086 hiv-geïnfecteerde patiënten die in hiv-referentiecentra in grote Amerikaanse steden werden gevolgd. De patiënten waren 30 tot 74 jaar, hadden geen cardiovasculaire voorgeschiedenis en de observatieperiode liep van 2010 tot 2017. Van de mannen was 53% blank en meer dan de helft had hogere studies gedaan. Van de vrouwen was 55% zwart, maar het scholingsniveau was vergelijkbar.De mannen in de studie waren gemiddeld 49 jaar oud, maar de leeftijd van hun hart werd geraamd op 61 jaar, dus 12 jaar hoger. De vrouwen in de studie waren ook gemiddeld 49 jaar oud, maar hun hart was 13 jaar ouder. Bij 53% van de mannen en 59% van de vrouwen was de cardiale leeftijd hoger dan de chronologische leeftijd. Het verschil was het grootst bij patiënten van 50-59 jaar (14 jaar bij mannen en 16 jaar bij vrouwen) en bij patiënten die statines innamen (15 jaar bij mannen en 19 jaar bij vrouwen). De cardiale leeftijd was ook hoger bij patiënten die aspirine innamen, patiënten met een HCV-co-infectie en patiënten die geen hogere studies hadden gedaan.Bij de vrouwen was de prevalentie van bepaalde cardiovasculaire risicofactoren hoger, was de hiv-infectie verder gevorderd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld en een behandeling werd gestart, en was ook de prevalentie van onmeetbaar lage virale belasting lager. Al die factoren verklaren volgens de onderzoekers waarom de vrouwen een 'ouder' hart hebben dan de mannen.Die resultaten zijn wel degelijk belangrijk. In de algemene bevolking zonder hiv-infectie in de VS is de cardiale leeftijd gemiddeld 8 jaar hoger dan de chronologische leeftijd bij mannen en 5 jaar hoger bij vrouwen. De praktische conclusie van de studie is dat het hart bij de meeste hiv-geïnfecteerde patiënten en meer nog bij vrouwen dan bij mannen veel ouder is. Daarom moeten de cardiovasculaire risicofactoren snel en proactief worden opgespoord. Met een rekentoestelletje dat de cardiale leeftijd berekent, zouden we het cardiovasculaire risico bij hiv-geïnfecteerde patiënten beter kunnen ramen en zouden we dan gemakkelijker de gepaste maatregelen kunnen nemen.Ref.: Thompson-Paul A. et al. AIDS 2019, vol 33, 1935-1942. De website kan online worden geraadpleegd.