...

Op het virtuele HIVR4P-congres werden meer resultaten van de HPTN084-studie gepresenteerd. Die bevestigen de resultaten die in november werden aangekondigd bij de onderbreking van de studie op advies van het bewakingscomité.In een notendop, 3.224 seronegatieve cisvrouwen die een zeer hoog risico liepen om een hiv-infectie op te lopen in sub-Sahara-Afrika, werden in twee even grote groepen ingedeeld. Eén groep kreeg injecteerbare PrEP (cabotegravir om de acht weken) en de andere een klassieke orale PrEP met tenofovir en emtricitabine. Die actieve fase werd voorafgegaan door een inloopfase van vijf weken waarin alle vrouwen cabotegravir of tenofovir/emtricitabine per os kregen om na te gaan of cabotegravir werd verdragen, voor werd overgeschakeld op injecties.Doeltreffende preventie van infectieIn de groep die injecties van cabotegravir kreeg, werden vier hiv-infecties geregistreerd tegen 36 in de groep die een perorale PrEP kreeg. De incidentie van infectie bij die patiënten die een zeer hoog risico liepen, was dus bijna 90% lager met injecties van cabotegravir. In de onderzochte gemeenschappen bedraagt de incidentie van hiv zonder PrEP 3,5%. Met perorale PrEP was dat 1,9% en met injecties 0,2%. De onderzoekers schrijven die resultaten toe aan een minder goede therapietrouw ten aanzien van de orale behandeling. Na vier weken vertoonde immers slechts 60% van de vrouwen die een perorale PrEP kregen, plasmatenofovirconcentraties die strookten met dagelijkse inname van het geneesmiddel. Na 57 weken was dat nog maar 34%. Daartegenover staat dat 93% van de vrouwen hun afspraken voor injectie van cabotegravir nageleefd heeft, en dat cijfer is gedurende de hele studie stabiel gebleven.Bijwerkingen en gewichtstoenameZoals te verwachten was, was het aantal reacties op de plaats van injectie hoger bij de vrouwen die cabotegravir kregen (32%), dan bij de vrouwen die een placebo kregen (9%). Die reacties waren licht of matig ernstig en hebben nooit geleid tot een stopzetting van de behandeling. De incidentie van nausea was hoger in de cabotegravirgroep (9%) dan in de placebogroep (5%). In het begin van de studie steeg het gewicht meer in de cabotegravirgroep (stijging met 0,4 kg tijdens de eerste maand), maar op het einde van de observatie was de gewichtstoename vergelijkbaar in de twee behandelingsgroepen (gemiddelde gewichtstoename van 2,3 kg).Het aantal zwangerschappen tijdens die periode was identiek in de twee groepen. In geen van beide groepen werden aangeboren afwijkingen waargenomen.Wat seksueel overdraagbare infecties betreft, werd geen verschil gezien in de incidentie van Chlamydia-infectie en gonorroe.Samengevat, die resultaten betreffen de werkzaamheid en de veiligheid van preventieve injecties van cabotegravir. De preventie is eenvoudiger en discreter, vooral voor vrouwen die in die streken vaak gediscrimineerd worden wegens hiv. Niets staat dus een goedkeuring van deze nieuwe preventie door de gezondheidsautoriteiten in de weg.Ref.: Delany-Moretlwe S. et al. Abstract HY01.02LB, HIVR4P-congres 2021.