DYAD-studie: BIC/FTC/TAF versus DTG/3TC

...

In de fase 3-studies TANGO en SALSA was overschakeling van hiv-geïnfecteerde patiënten die virologisch onder controle waren met hun behandeling, op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine niet minder goed dan voortzetting van de klassieke drievoudige combinatietherapie. In de TANGO-studie werden de patiënten overgeschakeld van een drievoudige combinatietherapie met TAF en werd de combinatie BIC/FTC/TAF niet specifiek geëvalueerd. In de SALSA-studie werden de patiënten overgeschakeld van een drievoudige combinatietherapie met 2 NRTI's en een derde antiretroviraal middel; slechts 10% van de patiënten kreeg voor de overschakeling een behandeling met BIC/FTC/TAF. De DYAD-studie heeft enkel de overschakeling van BIC/FTC/TAF naar DTG/3TC onderzocht bij patiënten met een onmeetbaar lage viruslast.Die gerandomiseerde, open studie loopt nog. Ze wordt uitgevoerd bij 222 patiënten die onder controle waren met BIC/FTC/TAF (16% vrouwen, 51% 50 jaar of ouder en 28% Afro-Amerikanen). De patiënten werden in 2 groepen ingedeeld. 73 patiënten hebben de bestaande drievoudige combinatietherapie voortgezet en 149 patiënten zijn overgeschakeld op de tweevoudige combinatietherapie DTG/3TC. Na een follow-up van 24 weken hadden 3 patiënten (2%) van de 'DTG/3TC'-groep en 3 patiënten (4%) van de groep die de drievoudige combinatietherapie kreeg, een viruslast hoger dan 50 kopieën/ml (primair eindpunt). Overschakeling op de tweevoudige combinatietherapie was dus niet minder goed. Tijdens de eerste zes maanden van de follow-up is bij 4 patiënten van de 'DTG/3TC'-groep en 3 van de patiënten die een drievoudige combinatietherapie kregen, een bewezen virologische mislukking vastgesteld. Bij die patiënten is dan gezocht naar resistentie. Bij 1 patiënt van elke groep is het virus tijdens de behandeling resistent geworden.Bij evaluatie van de renale en metabole parameters (serumlipiden, gewicht, BMI en middelomtrek) was de evolutie tijdens de follow-up van 24 weken vergelijkbaar. Er is dus geen significant verschil vastgesteld tussen de twee groepen. Wat de veiligheid betreft, het aantal bijwerkingen was hoger in de 'DTG/3TC'-groep, maar volgens de vorsers hangt dat waarschijnlijk samen met het open karakter van de studie. De frequentste bijwerkingen waren nausea, vermoeidheid en diarree. Dat strookt met het veiligheidsprofiel zoals dat in eerdere studies is waargenomen. Volgens de eerste gegevens van de DYAD-studie is overschakeling op DTG/3TC niet minder effectief dan voortzetting van de drievoudige combinatietherapie met BIC/FTC/TAF. Het is nu wachten op de definitieve resultaten na 48 weken en vervolgens na 144 weken. Er is inderdaad een extensie voorzien voor follow-up van de patiënten nadat ze de studie hebben verlaten. Ook dat zal interessante informatie opleveren.Ref.: Rolle Ch-P et al. Open Forum Infectious Diseases, volume 10, supplement IDWeek 2023, december 2023.