...

STAT is een multicentrische, open fase IIIb-studie van 48 weken met één behandelingsgroep die enkel in de USA werd uitgevoerd bij 111 hiv-geïnfecteerde patiënten die nog geen antiretrovirale behandeling hadden gekregen. De studie heeft een eerstelijnstherapie met de combinatie dolutegravir-lamivudine in één enkele tablet geëvalueerd in het kader van een 'test and treat'-strategie, een strategie die almaar vaker wordt toegepast. De behandeling wordt gestart binnen 14 dagen na de diagnose van hiv-infectie voor de gegevens bekend zijn over een eventuele hepatitis B-virus-co-infectie, de nierfunctie en resistentietests.Dolutegravir/3TC en 'test and treat': resultaten op virologisch vlakNa 24 weken, halverwege de studie, had 92% van de patiënten een onmeetbaar lage virale belasting (< 50 kopieën/ml), met inbegrip van de 8 patiënten die op een andere antiretrovirale behandeling waren overgeschakeld: bij 5 patiënten was dat omdat ze tevens een infectie met het hepatitis B-virus vertoonden, en bij 1 patiënt wegens resistentie tegen lamivudine. Na 24 weken vertoonden die patiënten allen een onmeetbaar lage virale belasting. Dat betekent dus dat het starten van een tweevoudige combinatietherapie, in casu dolutegravir/3TC, geen negatieve invloed heeft gehad op de virologische resultaten.Een interessante bevinding is ook dat 87% van de patiënten die gedurende 24 weken continu werden behandeld met dolutegravir/3TC zonder overschakeling op een andere antiretrovirale behandeling, een virale belasting < 50 kopieën/ml had.Wat betreft de patiënten die bij inclusie in de studie een virale belasting > 1.000.000 kopieën/ml hadden, na 24 weken was de virale belasting bij 80% van die patiënten onmeetbaar laag geworden.Veiligheid en follow-up van de behandelingNa 24 weken hadden 15 patiënten (11%) de studie onderbroken: 12 patiënten werden uit het oog verloren of hebben hun toestemming voor de behandeling ingetrokken, en 3 op grond van een beslissing van de verantwoordelijke arts.De behandeling werd al met al goed verdragen. Slechts 2% van de patiënten heeft graad 2- tot graad 5-bijwerkingen gekregen en 2% ernstige bijwerkingen, in het totaal 4 patiënten van de totale groep.Die partiële resultaten bevestigen het nut van een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en lamivudine in het kader van een 'test and treat'-strategie, waarbij de behandeling dus snel wordt gestart na het stellen van de diagnose. Ze bevestigen ook dat de behandeling kan worden gestart ook als nog geen informatie bekend is over een eventuele HBV-co-infectie en de initiële resistentie, en dat de behandeling later nog kan worden aangepast zonder dat dit negatieve invloed heeft op de virologische resultaten. Ref.: Rolle C.P. et al. ACTVIH 2020.