WHO erkent belang van PrEP volgens noodzaak bij MSM

Tijdens een persconferentie op het congres van de IAS in Mexico in 2019 heeft de WHO een update gepresenteerd van de richtlijnen voor toegang tot PrEP. De WHO pleit nu ook voor PrEP volgens noodzaak, ook de '2+1+1'-strategie om hiv-overdracht tussen mannen die seks hebben met mannen (MSM) te voorkomen. Een nieuwe stap voorwaarts voor PrEP, een strategie die bijzonder effectief blijkt te zijn bij de preventie van hiv-overdracht bij mensen die een zeer hoog risico lopen.

Meer gegevens over neutraliserende breedspectrumantistoffen

Dr. Grace Chen van het centrum voor vaccinonderzoek van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) in de VS heeft in Mexico de resultaten gepresenteerd van een eerste fase 1-studie, die de veiligheid en de virologische effecten heeft onderzocht van de langwerkende versie van twee neutraliserende breedspectrumantistoffen, namelijk VRC01 en VRC07-523.

Sperma zou de resistentie tegen hiv verhogen

Mannen dragen het hiv over op vrouwen via sperma, maar anderzijds zou sperma ook beschermen tegen het hiv. De auteurs van deze nieuwe studie leggen uit hoe de vork in de steel zit.

Nieuwe WHO-richtlijn beveelt dolutegravir aan voor alle hiv-patiënten

Tijdens het congres van de International AIDS Society (IAS) in Mexico presenteerde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een update van haar richtlijn over antiretrovirale behandelingen in de eerste en de tweede lijn. Vooral de krachtige aanbeveling valt op om dolutegravir als eerste- en tweedelijnsbehandeling te geven aan alle HIV-patiënten - inclusief vrouwen in de reproductieve leeftijd.

PrEP: risico op resistentie?

In een groot Canadees cohortonderzoek was het percentage resistentie tegen emtricitabine en tenofovir, de twee werkzame stoffen in PrEP, zeer laag bij hiv-geïnfecteerde patiënten die al vele jaren werden behandeld. Bij uitbreiding mag worden aangenomen dat de potentiële impact van resistentie op de transmissie van het virus laag is bij mensen die een PrEP gebruiken. Geruststellende resultaten, die echter nog moeten worden bevestigd door goede directe studies.

Opsporing van colorectale kanker bij hiv-patiënten

Hiv-geïnfecteerde patiënten die worden behandeld, leven nu bijna even lang als de algemene bevolking. De prevalentie van colorectale kanker stijgt met de leeftijd. Wat dan met de opsporing van colorectale kanker bij hiv-geïnfecteerde patiënten? Een studie, die recentelijk in het tijdschrift Journal of AIDS werd gepubliceerd, geeft stevige informatie over de frequentie, de toegankelijkheid, het ontdekte aantal adenomen en kankers en de impact van de toestand van het immuunsysteem.

Aantasting hersenbloedvaatjes: antiretrovirale middelen pleiten onschuldig

Aantasting van de hersenbloedvaatjes, een belangrijke oorzaak van CVA en dementie, komt tweemaal vaker voor bij hiv-geïnfecteerde patiënten van 50 jaar of ouder bij wie het virus onderdrukt is, dan in de algemene bevolking. Is dat toe te schrijven aan de behandeling met antiretrovirale middelen? De MicroBREAK-2-studie geeft een geruststellend antwoord.

Observationele studie bevestigt werkzaamheid integraseremmers bij behandelde patiënten

Er zijn maar weinig goede, grootschalige observationele studies uitgevoerd die de werkzaamheid van integraseremmers hebben onderzocht bij patiënten die al een andere behandeling hadden gekregen. In het tijdschrift AIDS werd een groot cohortonderzoek gepubliceerd dat de virologische werkzaamheid en een herstel van het immuunsysteem bevestigt bij overschakeling van patiënten die al een behandeling hadden gekregen, met of zonder virologische mislukking, op een integraseremmer.

PrEP: uitgebreid literatuuroverzicht bevestigt preventieve waarde

De werkgroep van de US Preventive Services heeft de wetenschappelijke literatuur over de werkzaamheid, de naleving en de veiligheid van PrEP doorgenomen om de richtlijnen ad hoc bij te werken en te verbeteren. De studies werden uitgevoerd bij Amerikaanse MSM die in de VS werden behandeld, maar de zeer bevredigende resultaten bevestigen toch dat PrEP het risico op overdracht van het hiv effectief verlaagt.

Zijn dabigatran en antiretrovirale middelen compatibel?

Een studie gebaseerd op klinische gevallen die recent in het tijdschrift HIV Medicine werd gepubliceerd, leert dat dabigatran bij gelijktijdige toediening van antiretrovirale middelen veilig en effectief blijft bij de preventie van trombo-embolie bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een atriumfibrillatie of na een CVA.

Sociale netwerken ten dienste van hiv-screening: een Chinese ervaring

Tussen 2015 en 2017 heeft het belangrijkste Chinese sociale netwerk dat zich vooral richt tot mannen die seks hebben met andere mannen (MSM) een campagne gevoerd om hen ertoe aan te sporen zich te laten testen op hiv. Die campagne bewijst dat gerichte sociale netwerken het rendement van screening kunnen verhogen bij MSM, een groep die klassiek moeilijk te bereiken is.

Borstvoeding en hiv: tussen oprecht verlangen, angst en stigmatisering

In een studie, die werd gepresenteerd op het congres 2019 van de British HIV Association, zou 38% van de hiv-geïnfecteerde vrouwen hun kind borstvoeding willen geven, maar slechts 27% denkt dat borstvoeding geen risico inhoudt als hun virale belasting onmeetbaar laag is. Meerdere klinische studies hebben echter aangetoond dat het risico nul is als de moeder tijdens behandeling een onmeetbaar lage virale belasting heeft en als het kind en de moeder maandelijks worden gecontroleerd. Maar de moeders moeten dan wel op de hoogte zijn.

Anale kanker: behandeling minder doeltreffend en toxischer bij hiv-patiënten

Volgens de resultaten van een grote meta-analyse, die in het tijdschrift Journal of Gastrointestinal Oncology werd gepubliceerd, is de klassieke behandeling voor plaatselijke aarskanker, namelijk chemotherapie plus radiotherapie, minder doeltreffend bij hiv-geïnfecteerde patiënten: lagere progressievrije overleving na 3 jaar en lagere totale overleving na 3 en 5 jaar. Bovendien veroorzaakt die behandeling meer matig ernstige tot ernstige (+ 33%) bijwerkingen op de huid bij die patiënten. De onderzoekers hopen dat hun conclusies artsen zullen helpen om een behandeling op maat te kiezen die efficiënter en minder toxisch is voor hiv-geïnfecteerde patiënten, die overigens een hoog risico op aarskanker lopen.

Serodiscordante koppels: wat doen zij om hiv-transmissie te vermijden?

U=U, Undetectable = Untransmittable. Dat is duidelijk aangetoond in de studies Opposites Attract en PARTNER. Een nieuwe analyse van de gegevens die werden verzameld in de 'Opposites Attract'-studie, gaat over de verschillende strategieën die de koppels toepassen om transmissie van het hiv te voorkomen.