Bij analyse van de resultaten van de HPTN 084-studie hebben de auteurs de 40 hiv-infecties die zijn vastgesteld in de cabotegravirgroep (n = 4) en de TDF-FTC-groep (n = 36) onder de loep genomen met bijzondere aandacht voor eventuele resistentie.

De afdeling hiv-/aidspreventie van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in Atlanta heeft de weerslag onderzocht van de dringende gezondheidsmaatregelen die zijn genomen na de eerste coronagolf, op de behandeling van hiv-infectie in de USA.

Overschakeling van TDF op TAF gaat gepaard met een significante, maar matige gewichtstoename, vooral bij patiënten die al te veel wegen bij de overschakeling, volgens een nieuwe analyse van de gegevens van de Franse cohorte DAT'AIDS.

De SALSA-studie, de tweede overschakelingsstudie na TANGO, bevestigt na 48 weken follow-up dat de virologische resultaten niet minder goed zijn na overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en 3TC dan bij voortzetting van een klassieke drie- of viervoudige combinatietherapie. Er zijn evenmin virologische mislukkingen vastgesteld.

Op het congres van de IAS van 2021 hebben de vorsers van de TANGO-studie de resultaten gepresenteerd van een analyse van de evolutie van de viremie tijdens een follow-up van twee jaar (96 weken). De resultaten zijn geruststellend: bij overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met dolutegravir en 3TC blijft het hiv even goed onder controle als bij voortzetting van een drie- of viervoudige combinatietherapie gebaseerd op TAF.

De TANGO-studie heeft aangetoond dat overschakeling op een tweevoudige combinatietherapie met DTG/3TC virologisch niet minder goed is dan voortzetting van een drie- of viervoudige combinatietherapie op basis van TAF. Wat is echter de metabole impact van een overschakeling op een lichtere behandeling zonder TAF?

Op basis van een nieuwe analyse van de gegevens van het Nederlandse cohortonderzoek ATHENA heeft een groep vorsers van de Universiteit van Amsterdam op het congres van de IAS 2021 aangekondigd dat het hepatitis C-virus nagenoeg volledig is uitgeroeid bij hiv-geïnfecteerde patiënten in Nederland.

In de klinische studies ODYSSEY A&B, waarvan de resultaten werden gepresenteerd op de CROI 2021, was de virologische effectiviteit van een eerstelijnstherapie met dolutegravir bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar en meer dan 14 kg beter dan die van een klassieke behandeling (ODYSSEY A) en was ze niet minder effectief als tweedelijnstherapie (ODYSSEY B).

De symptomatische behandeling voor migraine volstaat niet altijd. Als de patient er niet op reageert of in geval van refractaire of speciale vormen van migraine moet het beleid worden herzien.