...

Vastgesteld werd immers dat de incidentie van darmkanker in de jongere leeftijdsgroepen toeneemt. De generaties die in de VS geboren zijn sinds 1990 hebben een twee keer zo groot risico om coloncarcinoom te ontwikkelen dan de generatie die in 1950 werd geboren, en een vier keer zo groot risico om rectale kanker te ontwikkelen.Dat zou te maken hebben met slechte voedingsgewoonten, gebrek aan lichaamsbeweging, en een toenemende frequentie van obesitas.Ook de incidentie van colorectale kanker op jongere leeftijd neemt toe - vandaar de aanbeveling.BelgiëIn Vlaanderen wordt de bevolking gescreend vanaf de leeftijd van 55 jaar. In een opiniestuk in De Standaard van 13 juni pleit Luc Colemont ervoor de startleeftijd te verlagen tot 50 jaar - conform de Europese aanbeveling. In de gemeente Schelle loopt in samenwerking met de Vlaamse overheid daarvoor al een proefproject. In Wallonië wordt al gescreend vanaf 50 jaar - maar de respons ligt er bedroevend laag.In het zog van minister De Block klaagt dokter Colemont de versnippering van bevoegdheden voor gezondheidszorg in ons land aan: elke regio volgt voor de screening een ander systeem, en met een sterk wisselende respons. De behandeling van darmkanker blijft dan weer een federale materie.