...

De PREDESCI-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie die werd uitgevoerd in acht Spaanse ziekenhuizen om na te gaan of een verlaging van de veneuze drukgradiënt met een ß-blokker het risico op decompensatie of overlijden verlaagt bij patiënten met een gecompenseerde cirrose en een klinisch significante portale hypertensie zonder gevaarlijke slokdarmvarices. Bij alle patiënten werd de veneuze drukgradiënt gemeten en werd de respons op een i.v. injectie van propranolol (daling van de drukgradiënt ≥ 10%) geëvalueerd.De studie werd uitgevoerd bij 201 patiënten: 101 patiënten werden gerandomiseerd naar de placebogroep en 100 naar de actieve behandeling, waarbij de responders (n = 67) propranolol kregen (tot 160 mg 2x/d) en de non-responders (n = 33) carvedilol (tot 25 mg/d). De dosering werd bij elke patiënt afzonderlijk bepaald tijdens een open dosisverhogingsfase.Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van leverdecompensatie (ascites, bloeding of duidelijke encefalopathie) en overlijden. Een van de items van het primaire eindpunt heeft zich voorgedaan bij 16% van de patiënten van de ß-blokkergroep en bij 27% van de patiënten van de placebogroep: HR 0,51 (95% BI 0,26-0,97), p = 0,041. Dat resultaat is vooral toe te schrijven aan een lagere incidentie van ascites: HR 0,44 (95% BI 0,20-0,97), p = 0,0297. De totale frequentie van bijwerkingen was vergelijkbaar in de twee groepen. Vier patiënten van de ß-blokkergroep en twee van de placebogroep hebben ernstige bijwerkingen ontwikkeld.C Villanueva et al. Lancet 2019; 393: 1597-608. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31875-0/fulltext