...

De resultaten van een retrospectief, multicentrisch (Amerikaanse en Canadese centra) cohortonderzoek maken echter brandhout van die hypothese. De vorsers hebben tijdens de periode 2013-2017 de totale overleving vergeleken bij 797 patiënten met een HCV-infectie die wel (n = 383, 48%) of niet (n = 414, 52%) werden behandeld met direct werkende antivirale middelen en bij wie een complete remissie was verkregen met de vroegere behandeling van een hepatocellulair carcinoom (resectie, lokale ablatie, chemotherapie, transarteriële radio-embolisatie, radiotherapie).Tijdens een follow-up van 941 patiëntjaren werden 43 sterfgevallen geregistreerd bij de patiënten die een behandeling met direct werkende antivirale middelen hadden gekregen, en tijdens een follow-up van 526,6 patiëntjaren werden 103 sterfgevallen geregistreerd bij de patiënten die geen behandeling met direct werkende antivirale middelen hadden gekregen (bruto incidentieverhouding 0,23, 95% BI 0,16-0,33). Na correctie voor vertekenende factoren was de overleving 46% beter na behandeling met direct werkende antivirale middelen, een significant verschil (HR 0,54; 95% BI 0,33-0,90). Het effect op de overleving hing echter af van de respons op de behandeling. Het overlijdensrisico was 71% lager bij de patiënten bij wie een aanhoudende virologische respons (SVR) werd verkregen bij behandeling met direct werkende antivirale middelen (HR 0,29; 95% BI 0,18-0,47), maar daalde niet als geen SVR werd verkregen (HR 1,13; 95% BI 0,55-2,33).Ter herinnering, diezelfde vorsers hadden eerder al aangetoond dat direct werkende antivirale middelen het risico op recidief van hepatocellulair carcinoom niet verhogen, maar verlagen (Gastroenterology. 2019; 156: 1683-1692). We mogen dus concluderen dat de behandeling niet alleen veilig is, maar ook nuttig. We hoeven ons dus niet meer af te vragen of we die patiënten direct werkende antivirale middelen mogen voorschrijven, we moeten dat doen, verklaarde Amit Singal in een persmededeling.Naar AG Singal et al. Gastroenterology. 2019 Jul 30. [Online gepubliceerd voor de papieren versie op]. https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)41137-2/abstract