...

ESPAC-4 is een gerandomiseerde, open label, fase II-studie, gevoerd in 92 ziekenhuizen in Engeland, Schotland, Wales, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Binnen de 12 weken na macroscopische R0 of R1 resectie van de pancreas, werden 730 patiënten gerandomiseerd tot 6 cycli (van 4 weken of 28 dagen) van 1.000 mg/m2 gemcitabine monotherapie 1x/week gedurende 3 van de 4 weken (n=366) al of niet in combinatie met 1.660 mg/m2 oraal capecitabine gedurende 21 dagen gevolgd door 7 dagen rust (n=364). De mediane globale overleving (primair eindpunt) was 28,0 maanden in de combinatiegroep versus 25,5 maanden in de monotherapiegroep (HR 0,82; 0,68-0,98; p=0,032). Graad 3-4 nevenwerkingen werden gerapporteerd bij 226 patiënten (op 359) in de combinatiegroep versus bij 196 patiënten (op 366) in de monotherapiegroep. De ESPAC-3 studie had eerder al aangetoond dat adjuvant gemcitabine even doeltreffend is naar overleving, maar minder toxisch, dan 5-FU. Andere studies toonden een betere overleving en responspercentage met de combinatie gemcitabine en capecitabine bij gevorderde of metastatische pancreaskanker (versus gemcitabine alleen). De resultaten van ESPAC-4 volgen dus de eerdere vaststellingen. Neoptolemos JP et al. Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 2017, published online first January 24. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32409-6