...

Het Kankerregister (BCR) bracht de incidentie in kaart van dikkedarmkanker in Vlaanderen tussen 2004 en 2017. De incidentie vertoont een piek op het moment dat de screening start, maar daalt vervolgens onder het niveau van vóór de start van de screening - dat is de 'achtergrondincidentie'.Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker kwam in Vlaanderen geleidelijk op snelheid. In 2013 startte men met de screening in de oudste leeftijdscategorie - alleen met de pare leeftijdsgroepen, dat is de 66-68-70-72-74-jarigen. In 2014 werden opnieuw de pare leeftijdsgroepen uitgenodigd, maar vanaf de leeftijd van 56 jaar. In 2015 was dan de hele doelgroep op deze manier minstens één keer uitgenodigd, een aantal al voor de tweede keer. In 2017 werden de 55-jarigen ook uitgenodigd. In 2018 volgden de 53- en de 54-jarigen, dit jaar de 51- en 52-jarigen. In 2020 zullen ook de 50-jarigen een iFOBT ontvangen die ze naar het klinisch lab kunnen terugsturen.De piekincidentie is zo eigenlijk gespreid over verschillende jaren, wat duidelijk is in de onderstaande grafiek.Wat vooral belangrijk is, is dat door screening dikkedarmkanker in een vroeger stadium wordt ontdekt. Het BCR vindt dat vandaag nog meer gevallen worden gediagnosticeerd in stadium I dan voor de start van de screening, maar de incidentie van dikkedarmkanker in stadium II tot IV is tegenwoordig onder de achtergrondincidentie gezakt.Het BCR houdt verder een cytohistopathologieregister bij van alle stalen afgenomen tijdens een coloscopie. Tussen 2013 en 2017 nam het aantal 'behandelde' adenomen in belangrijke mate toe, en ook het cijfer bekend voor 2018 ligt zeer hoog. Het verwacht dan ook dat de incidentie van dikkedarmkanker nog verder zal dalen.Het BCR voorspelt dat daarnaast de sterfte als gevolg van dikkedarmkanker zal verminderen. Maar hierover heeft het nog geen cijfers.Bron: Addendum Jaarfiche Vlaamse bevolkingsonderzoeken 2019: Evolutie incidentie van dikkedarmkanker Vlaanderen 2004-2017.