...

De structurele maatregelen golden pas vanaf 1 juni 2017. Tussen 1 januari 2017 en begin juni verminderde de vergoeding voor alle prestaties met 3,3%, tot de structurele maatregelen ingingen.Doel bereiktDe totale uitgaven voor 'speciale verstrekkingen' (colonoscopieën, gastroscopieën, polypectomieën, en allerlei endoscopische ingrepen) in de gastro-enterologie bedroegen in 2017 129,4 miljoen euro. Dat is nagenoeg hetzelfde bedrag als in 2016. (In 2017 lagen de uitgaven zelfs nog bijna 34.000 euro lager.)Tussen 2015 en 2016 stegen de uitgaven evenwel met drie miljoen euro. Het Riziv schat dat de gastro-enterologen voor speciale verstrekkingen in 2017 eigenlijk 3,6 miljoen minder uitgaven. Dat is nog geen 4,4 miljoen maar de audit wijst op de gedeeltelijke indexering in 2017, een vertraging in de boeking van de uitgaven en de uiteenlopende trends binnen de gezondheidszorg. Het beschouwt de besparing als gerealiseerd.De audit berekende ook de verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen steeg het aantal geboekte prestaties met 11,1%, maar de uitgaven bleven nagenoeg gelijk (+0,2%). In Wallonië zag men een groei van het aantal prestaties met 7,6% en een lichte stijging van de uitgaven met 0,7%. In Brussel bleef het aantal prestaties gelijk en daalden de uitgaven met 5,1%.PoliepectomieënHet Riziv wijst erop dat een aantal prestaties werd ontdubbeld. Bij een poliepectomie wordt nu de endoscopie afzonderlijk gefactureerd. Wat betekent dat er een boekhoudkundige toename was van het aantal prestaties.Zo zie je een belangrijke toename in 2017 van het aantal colonoscopieën (473.174) en ileoscopieën (473.432). Het aantal colonoscopieën stijgt met 41% en de uitgaven voor dit onderzoek met 42%. De toename van aantal ileoscopieën en van de uitgaven daarvoor bedraagt 34-35%.Het aantal polypectomieën dat is gefactureerd in 2017 daalt met 7% maar de uitgaven dalen met 60%, namelijk met 12,8 miljoen euro.Ter herinnering: de structurele maatregel voor de polypectomieën hield in dat de ingreep moest plaatsvinden met een diathermische lus, en dat poliepen van het rectosigmoïd kleiner dan 5 mm niet meetellen. GastroscopieënEen andere belangrijke besparingsmaatregel in gastro-enterologie die midden 2017 van kracht werd, was dat gastroscopieën hoogstens om de drie jaar mochten plaatsvinden. Het aantal daalt in 2017 met één procent en de uitgaven met 1,4% - dat is met 738.500 euro.