...

"We weten al een tijdje dat lichaamsbeweging en de kwaliteit van de voeding zeer goede voorspellers van het gewicht en de BMI zijn", legt prof. Lauren Covington, die de studie heeft geleid, uit. "Uit onze studie blijkt ook dat de slaap een belangrijkere rol kan spelen dan wat algemeen wordt gedacht."De vorsers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de gegevens van een studie ter preventie van obesitas uitgevoerd bij moeders en hun kinderen uit Baltimore. Al die gezinnen kwamen in aanmerking voor een speciaal programma voor extra voeding en 70% leefde op of onder de armoedegrens.In de studie werden 207 jonge kinderen van gemiddeld 20,2 maanden 3 keer onderzocht over een periode van twaalf maanden. Met een accelerometer werden de slaap en de fysieke activiteit geregistreerd. De moeders hielden een dagboek bij over de voeding. Die gegevens werden dan vergeleken met de healthy eating index, een maat van de kwaliteit van de voeding gebaseerd op de richtlijnen van de Dietary Guidelines for Americans.De vorsers wilden het verband onderzoeken tussen armoede en de BMI en met name of die correlatie toe te schrijven is aan het slaapschema, de mate van lichaamsbeweging en de kwaliteit van de voeding. Met de WGO-normen hebben ze de z-scores van de BMI voor de leeftijd berekend uitgaande van het gewicht en de lichaamslengte, en voor het bepalen van de mate van armoede zijn ze uitgegaan van het inkomen dat door de ouders werd aangegeven, en de gezinsgrootte.De slaapuren blijken veel onregelmatiger te zijn bij kinderen uit arme gezinnen en de kinderen die op onregelmatige uren gingen slapen, hadden op elk ogenblik een hogere BMI, ook na correctie voor de lichaamsbeweging en de kwaliteit van de voeding. Gaan slapen op onregelmatige uren zou dus kunnen mede de correlatie tussen armoede en de BMI kunnen verklaren.De auteurs pleiten voor strategieën die gezinnen met een laag inkomen zouden helpen routines in te bouwen als mechanisme om obesitas te voorkomen en ongelijkheid tegen te gaan. (referentie: Annals of Behavioral Medicine, 16 november 2020, doi: org/10.1093/abm/kaaa100)