...

Sinds het begin van de Covid-19-pandemie hebben alle studies aangetoond dat diabetespatiënten een hoger risico op een ernstige Covid-19 lopen en dat de sterfte aan Covid-19 ook hoger is bij diabetespatiënten.Twee recente meta-analyses bevestigen dat. Voor de eerste meta-analyse hebben de auteurs 30 studies geselecteerd in meerdere elektronische gegevensbanken bij in het totaal 6452 patiënten met diabetes, meestal type 2-diabetes, én Covid-19 (1). De sterfte, de frequentie van ernstige Covid-19 en de waarschijnlijkheid van verergering van de Covid-19 zijn ontegensprekelijk hoger bij patiënten met diabetes. Gezien de significante heterogeniteit van de verschillende studies is echter voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de gegevens over de sterfte. De correlatie tussen diabetes en een slechte prognose blijkt minder sterk te zijn bij oudere diabetespatiënten (55 jaar of ouder) of diabetespatiënten met hypertensie.Voor de tweede meta-analyse hebben de auteurs eveneens de belangrijkste elektronische gegevensbanken doorgenomen. Hun meta-analyse betreft 18 506 patiënten die in een ziekenhuis werden opgenomen wegens Covid-19, van wie 3713 diabetespatiënten en 14 793 patiënten zonder diabetes. Het overlijdensrisico was 65% hoger bij de diabetespatiënten dan bij de patiënten zonder diabetes. Er werd geen significante interactie waargenomen tussen de belangrijke covariabelen en de sterfte. Verder onderzoek is wenselijk om na te gaan of het al dan niet gaat om een onafhankelijke correlatie en om het effect van de glykemiecontrole voor of tijdens de Covid-19 te evalueren (2).In een studie van Chinese vorsers had de helft van de patiënten (7337 diabetespatiënten die wegens een sars-CoV-2-infectie in 14 verschillende ziekenhuizen werden opgenomen) een vrijwel normale glykemie (6,4 vs. 10,9 mmol/l). Die patiënten werden minder hard getroffen door Covid-19 en de incidentie van ernstige (respiratoire, cardiale en renale) complicaties was drie- tot vijfmaal lager dan bij diabetespatiënten met een te hoge glykemie (3).De sterfte bij diabetespatiënten met een goede glykemie bedroeg maar 1,1% tegen 11% bij de patiënten bij wie de glykemie te hoog was.De studie toont dus aan dat een goede glykemiecontrole ook essentieel is om complicaties van Covid-19 te voorkomen. Een goede metabole gezondheid is inderdaad van cruciaal belang bij het bestrijden van virusinfecties.Wat de link tussen diabetes en het nieuwe coronavirus betreft, in een recente Chinese studie uitgevoerd bij 174 patiënten die in een ziekenhuis in de streek van Wuhan waren opgenomen, namen de symptomen van Covid-19 en de afwijkingen bij beeldvormingsonderzoek meer toe bij diabetespatiënten (4).De Coronado-studie (Coronavirus Sars-CoV-2 and Diabetes Outcomes) tot slot werd uitgevoerd bij 1317 diabetespatiënten (88,5% met type 2-diabetes) die tussen 10 en 31 maart 2020 in 53 Franse ziekenhuizen werden opgenomen wegens een sars-CoV-2-infectie. Zeven dagen na opname diende 20,3% van de patiënten te worden geïntubeerd en beademd en was 10,6% overleden. De sterfte betrof vooral 75-plussers (5).Die studie bevestigt voorts dat insuline en andere geneesmiddelen om de glykemie te controleren de Covid-19 niet verergeren en dus moeten worden voortgezet bij diabetespatiënten. (referenties: (1) Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 17 april 2020, doi: 10.1016/j.dsx.2020.04.018, (2) medRxiv, 28 mei 2020, doi: 10.1101/2020.05.26.20113811,(3) Cell Metabolism, 1 mei 2020, doi: 10.1016/j.cmet.2020.04.021, (4) Diabetes Metabolism Research and Reviews, 31 maart 2020, doi: 10.1002/dmrr.3319, (5) Diabetologia, 29 mei 2020, doi: 10.1007/s00125-020-05180-x