...

Recente studies hebben uitgewezen dat virale, inflammatoire en vasculaire factoren meespelen bij de pathogenese van de longletsels bij een sars-CoV-2-infectie, maar de pathofysiologie van de neurologische afwijkingen bij Covid-19 is nog niet duidelijk. Wereldwijd zijn sinds het begin van de pandemie gevallen van plotselinge anosmie gerapporteerd, vooral bij patiënten met voorts weinig symptomen.Het was nog niet duidelijk in hoeverre het virus zelf verantwoordelijk was voor de anosmie. Eén van de hypothesen die veel bijval genieten, verwijst naar een voorbijgaand oedeem van de olfactieve spleten, waardoor de lucht, die de geurstoffen vervoert, er niet door kan (zoals het gevoel van een verstopte neus bij een gewone verkoudheid).Franse vorsers hebben een virologisch, moleculair en cellulair onderzoek van het olfactieve neuro-epitheel, een gespecialiseerd slijmvlies dat gevoelig is voor geuren in de neusholte, uitgevoerd bij zeven Covid-19-patiënten die niet in het ziekenhuis dienden te worden opgenomen en bij wie de reukzin acuut was uitgevallen.Heel onverwacht hebben de vorsers vastgesteld dat de klassieke RT-qPCR-tests op stalen van de neuskeelholte negatief konden zijn, ook al zat het virus in de neusholtes in het olfactieve epitheel. Bij patiënten met een verlies van reukzin kan het dus wenselijk zijn een PCR-test uit te voeren niet alleen op een nasofarynxwisser, maar ook op een wisser van het neusslijmvlies.De wetenschappers hebben ook het mechanisme ontrafeld dat ten grondslag ligt aan de anosmie bij Covid-19. Het begint met een virale infectie, waardoor de trilharen op de sensorische neuronen verdwijnen. Het is via die trilharen dat de sensorische neuronen geurstoffen opvangen. Het virus, dat in de sensorische neuronen zit, veroorzaakt dan een desorganisatie van het olfactieve epitheel (zintuigorgaan) door apoptose. Het epitheel is georganiseerd in regelmatige lamellen, waarvan de structuur verloren gaat bij een sars-CoV-2-infectie. Dan dringt het virus in de bulbus olfactorius, het eerste station van het reuksysteem in de hersenen. Dat leidt tot neuro-ontsteking en aanwezigheid van viraal RNA in meerdere zones van de hersenen.De vorsers hebben ook het genetische materiaal, het RNA, van het sars-CoV-2 opgespoord. Bij vier andere patiënten met een langdurige anosmie, bij wie de klassieke PCR op nasofarynxwissers negatief was, hebben ze toch RNA van het sars-CoV-2 teruggevonden.In proeven op Syrische goudhamsters hebben ze een acute anosmie en ageusie vastgesteld zolang het virus in het epitheel en de bulbus olfactorius bleef zitten.Infectie van de olfactieve neuronen zou dus een ingangspoort naar de hersenen kunnen zijn en zou kunnen verklaren waarom sommige patiënten psychologische (angststoornissen, depressie) en neurologische (cognitieve aftakeling, vatbaarheid voor ontwikkeling van een neurodegeneratieve aandoening) ontwikkelen. Dat moet verder onderzocht worden.De auteurs zijn de mening toegedaan dat ook rekening zou moeten worden gehouden met hun resultaten om de diagnose en de behandeling van langetermijnverschijnselen van Covid-19 aan te passen. (referentie: Science Translational Medicine, 3 mei 2021, doi: 10.1126/scitranslmed.abf8396)