...

Britse vorsers hebben 28 gevalsbeschrijvingen/reeksen en 28 transversale studies teruggevonden die beantwoordden aan de inclusiecriteria. Volgens hun analyse kan het sars-CoV-2 gehoors- en evenwichtsstoornissen veroorzaken.De auteurs preciseren dat hun analyse vooral gebaseerd is op door de patiënten zelf ingevulde vragenlijsten en gegevens uit medische dossiers en niet op gehoortests, die wetenschappelijk betrouwbaarder zijn. Volgens hun analyse bedraagt de prevalentie van gehoorsdaling, vertigo en oorsuizen respectievelijk 7,6%, 7,2% en 14,8%.Volgens dat onderzoek is er dus een correlatie tussen ooraandoeningen en het sars-CoV-2, maar de cijfers zijn mogelijk een overschatting. "De cijfers zijn alarmerend, maar toch is voorzichtigheid geboden aangezien niet bekend is of de auditieve problemen direct toe te schrijven zijn aan Covid-19 dan wel aan andere factoren zoals de urgentiebehandeling", commentarieert Kevin Munro, hoogleraar audiologie aan de Universiteit van Manchester.Op zich is het resultaat echter niet verrassend aangezien ook andere virale infecties zoals mazelen en bof een gehoorsdaling kunnen veroorzaken. "We weten nog niet veel over het effect van een sars-CoV-2-infectie op het gehoor", voegde prof. Kevin Munro eraan toe. Prof. Munro heeft weet van tal van gevallen van gehoorsdaling of oorsuizen bij Covid-19-patiënten. Hij pleit ervoor verder onderzoek te verrichten met vergelijking met een controlegroep. "Volgens ons literatuuroverzicht bestaat er een correlatie, maar de kwaliteit van de verschillende studies is nogal uiteenlopend. Daarom zijn robuustere casus-controleonderzoeken wenselijk om na te gaan of het sars-CoV-2 inderdaad auditieve problemen kan veroorzaken."Prof. Munro leidt momenteel een follow-upstudie van een jaar om de mogelijke invloed op lange termijn van het sars-CoV-2 op het gehoor van Covid-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn behandeld, te evalueren. (referentie: International Journal of Audiology, 22 maart 2021, doi: 10.1080/14992027.2021.1896793)