...

Vorsers van de Universiteit van Yale hebben neus-, speeksel- en bloedstalen afgenomen van niet-geïnfecteerde controlepersonen en patiënten (17 mannen en 22 vrouwen) met Covid-19 na opname in het ziekenhuis. Patiënten die geneesmiddelen innamen die invloed hebben op het immuunsysteem, werden uitgesloten.Prof. Akiko Iwasaki en zijn groep hebben verschillen in virale belasting, de titer van specifieke antistoffen tegen het sars-CoV-2-virus, de plasmaconcentraties van cytokines en de fenotypering van bloedcellen tussen mannen en vrouwen met Covid-19 onderzocht.Mannelijke patiënten vertoonden hogere plasmaconcentraties van cytokines die geproduceerd worden door het aangeboren immuunsysteem, zoals IL-8 en IL-18 en een sterkere inductie van niet-klassieke monocyten. Een ernstige Covid-19 wordt net gekenmerkt door een overmatige, ongebreidelde productie van cytokines doordat het immuunsysteem op hol slaat.Tijdens een sars-CoV-2-infectie blijken de T-cellen echter beter te werken bij vrouwen dan bij mannen en die hoge activiteit blijft bij vrouwen gehandhaafd, ook als ze ouder zijn, maar niet bij mannen.De vorsers merken op dat de respons van de T-lymfocyten vermindert met de leeftijd en dat een minder goede respons correleert met een ernstigere ziekte bij mannen, maar niet bij vrouwen. De vrouwen die in het begin van de infectie een hoge titer van cytokines van het aangeboren immuunsysteem vertonen, zijn de vrouwen bij wie de toestand daarna zal verslechteren.Het verschil in immuunrespons op het sars-CoV-2 tussen mannen en vrouwen zou volgens de auteurs verklaren waarom wereldwijd meer mannen dan vrouwen sterven aan Covid-19: 60% van de sterfgevallen zijn mannen. Misschien moet de behandeling dus volgens de auteurs worden aangepast naargelang van het geslacht.Twee zwakke punten van de studie zijn evenwel het kleine aantal en de gemiddeld hoge leeftijd van de patiënten, rond de zestig jaar. (referentie: Nature, 26 augustus 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2700-3)