...

Om de verspreiding van het sars-CoV-2 tegen te gaan, hebben veel regeringen maatregelen genomen om sociale contacten te beperken. België heeft geopteerd voor een bubbelmodel.Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beteugelen, moet men bij het versoepelen van de lockdownmaatregelen in de bevolking werken met gedetailleerde modellen die de verspreiding van het sars-CoV-2 nabootsen. Twaalf Belgische vorsers hebben zich van die taak gekweten.Hun studie stelt een op het individu gecentreerd model (STRIDE) voor dat interacties tussen de 11 miljoen inwoners van België op verschillende niveaus met inbegrip van de "huishoudelijke bubbels" simuleert. Een "huishoudelijke bubbel" wordt gedefinieerd als een "exclusieve combinatie van twee gezinnen" waarbij het leeftijdsverschil tussen de oudste leden niet groter mag zijn dan 3 jaar en die elkaar enkel tijdens de weekeindes ontmoeten.Bij analyse van verschillende scenario's werd aangetoond dat "huishoudelijke bubbels", contactopsporing en een combinatie van beide het aantal ziekenhuisopnames mettertijd hebben doen dalen.Bij een hervatting van de sociale contacten op het werk en tijdens vrijetijdsbesteding in de gemeenschap, wat progressief zou moeten gebeuren bij een versoepeling van de lockdownmaatregelen, volstaat noch het scenario van huishoudelijke bubbels noch dat van contactopsporing en zal het aantal ziekenhuisopnames mettertijd weer stijgen. Die twee strategieën moeten gecombineerd worden (ook met quarantainemaatregelen) om het aantal ziekenhuisopnames te kunnen stabiliseren.De vorsers hebben het model van transmissie van het virus gekalibreerd tot 30 april 2020 en hebben hun simulaties voortgezet tot 31 augustus om de impact van de verschillende strategieën van versoepeling van de lockdownmaatregelen te evalueren. Ze zijn uitgegaan van een basisscenario, zijnde geleidelijke hervatting van de activiteiten tussen ondernemingen (B2B), de school- en gemeenschapsactiviteiten, met telkens vier hypothesen van een lichte of matige verhoging van de sociale mixing.Met het standaardscenario, zijnde de "huishoudelijke bubbels", dus zonder extra contacten op het werk of tijdens vrijetijdsbesteding, was het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames in juni 53% lager en in augustus 75% lager dan met het referentiescenario.Als de huishoudelijke bubbels zeven dagen op de zeven perfect worden nageleefd, kan het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames tegen augustus zelfs met 93% dalen. Als de bubbels minder goed gerespecteerd worden (slechts twee dagen per week), is het effect minder sterk, maar zal het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames in augustus toch nog 41% lager zijn dan met het basisscenario.In die scenario's is de leeftijd een belangrijke factor. Hoe groter het leeftijdsverschil tussen de leden van de bubbel, des minder efficiënt zal de strategie zijn. Als een leeftijdsverschil van 60 jaar wordt aanvaard, zal het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames tegen juni slechts met 43% dalen. (referentie: Nature Communications, 9 maart 2021, doi: 10.1038/s41467-021-21747-7)