...

De Californische vorsers hebben hun prospectieve cohortonderzoek uitgevoerd bij 5861 vrouwen van 63 tot 97 jaar (gemiddeld 78,5 jaar) zonder voorgeschiedenis van myocardinfarct of CVA. Die vrouwen werden gedurende bijna vijf jaar gevolgd. Tijdens de follow-up werden 143 coronaire accidenten en 570 cardiovasculaire accidenten geregistreerd.De vrouwen droegen een accelerometer aan de heupen, een toestel waarmee de bewegingen dag en nacht werden geregistreerd gedurende zeven dagen na elkaar. De toestellen werden geijkt volgens de leeftijd om het onderscheid te maken tussen lichte en matige tot zware lichamelijke activiteit, wat nog nooit is gedaan in vroegere onderzoeken.Het resultaat spreekt voor zich: zelfs lichte activiteit zoals een korte wandeling en wat tuinieren verlaagde de incidentie van myocardinfarct of coronaire sterfte met 42% en de incidentie van cardiovasculaire accidenten zoals CVA en hartfalen met 22%. Het verschil hield aan na correctie voor sociaal-demografische en gedragsgebonden variabelen en de gezondheidstoestand."Die studie wijst erop dat alle bewegingen bij oudere vrouwen de cardiovasculaire gezondheid verbeteren", concludeert prof. David Goff en hij voegt er nog aan toe: "Hoe meer activiteit, des te sterker daalt het risico." (referentie: JAMA Network Open, 15 maart 2019, DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2019.0419)https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2727997