...

Voor hun studie hebben de onderzoekers de elektronische medische dossiers in de huisartsgeneeskunde in Groot-Brittannië doorgenomen. Sinds januari 2000 werd bij 370.854 mensen een diagnose van type 2-diabetes gesteld. De veranderingen in de tijd tot 2017 werden geëvalueerd naargelang van de leeftijdscategorie: 18-40, 41-50, 51-60, 61-70 en 71-80 jaar. Rekening houdend met de risicofactoren en de comorbiditeit hebben de vorsers de impact ervan op de cardiovasculaire en de totale sterfte geëvalueerd.Tijdens de studieperiode van 17 jaar is het aantal patiënten waarbij een diagnose van type 2-diabetes werd gesteld in de leeftijdsgroep van 18-40 jaar, met 3% in absolute termen gestegen (van 9,5 ® 12,5%; dat wil dus zeggen dat 1 op de 8 nieuwe diagnosen van type 2-diabetes nu wordt gesteld bij patiënten jonger dan 40 jaar). In de leeftijdsgroep van 41-50 jaar bedroeg de absolute stijging 3,5% (van 14 naar 17,5%).De hoogste BMI-waarden werden gemeten bij de jongste patiënten (gemiddeld 35 kg/m² en 71% zwaarlijvig). Bij die patiënten was de glykemie het minst goed onder controle (HbA1c-gehalte gemiddeld 8,6% en ≥ 7,5% bij 58%) en waren ook de serumlipiden het slechtst (LDL-cholesterolconcentratie ≥ 100 mg/dl bij 71%). In die leeftijdsgroep had ongeveer een derde van de patiënten hypertensie en 2-4% had een voorgeschiedenis van macro- of microvasculaire complicaties. In het totaal bleek bijna een kwart van de patiënten van 18-40 jaar zonder hart- en vaataandoening een hoog cardiovasculair risico te lopen.In alle leeftijdscategorieën is de incidentie van macrovasculaire complicaties tussen 2000 en 2006 gedaald en is ze stabiel gebleven vanaf 2007. Tijdens de studieperiode van 17 jaar is de sterfte met ongeveer 20% gedaald in de leeftijdsgroep van 60-69 jaar en met ongeveer 30% in de leeftijdsgroep van 70-79 jaar. In de leeftijdsgroep van 18-59 jaar is de sterfte echter niet gedaald. Er was geen verschil in de gemiddelde tijd tot optreden van een cardiovasculair accident of overlijden tussen jonge type 2-diabetespatiënten met en jonge type 2-diabetespatiënten zonder verhoogd cardiovasculair risico.Het percentage jonge type 2-diabetespatiënten is tussen 2000 en 2017 gestegen en die patiënten vertonen veel cardiovasculaire risicofactoren. Bij de oudste patiënten zijn de cardiovasculaire morbiditeit en de cardiovasculaire mortaliteit over de jaren gedaald, maar bij de jongste patiënten zijn die niet veranderd. Gezien het agressievere fenotype van type 2-diabetes bij de jongere patiënten pleiten de onderzoekers voor een intensievere aanpak om de risico's te verkleinen.Naar D Koye et al. EASD 2019 OP14-82.