...

Vandaar het nut van een studie die de incidentie van ziekte van Alzheimer, vasculaire en niet-vasculaire dementie heeft onderzocht bij 378.299 patiënten met type 2-diabetes in het Zweedse nationale diabetesregister en bij 1.886.022 controlepersonen van dezelfde leeftijd (gemiddeld 64 jaar) en hetzelfde geslacht (55% mannen) en met dezelfde woonplaats, die willekeurig zijn geselecteerd in het Zweedse bevolkingsregister. Bij de patiënten met type 2-diabetes werd de correlatie met dementie berekend volgens het initiële HbA1c-gehalte.Tijdens een mediane follow-up van 6,8 jaar zijn 11.508 patiënten met type 2-diabetes (3%) en 522.447 controlepersonen (2,7%) dement geworden. Er was vooral een hoog risico op vasculaire dementie: HR 1,34 (95% BI: 1,28-1,41) in vergelijking met de controlegroep. Het risico op niet-vasculaire dementie was minder groot: HR 1,10 (95% BI: 1,07-1,13). Er is een kleiner risico op ziekte van Alzheimer gemeten bij patiënten met type 2-diabetes (HR 0,94, 95% BI: 0,90-0,99), wat echter misschien toe te schrijven is aan een concurrentieel risico (hogere waarschijnlijkheid van overlijden voor de gemiddelde leeftijd waarop de ziekte van Alzheimer optreedt).Bij analyse volgens het HbA1c-gehalte is een dosis-responsrelatie vastgesteld: hoe slechter de glykemiecontrole, des te hoger was het risico op vasculaire en niet-vasculaire dementie.Dat wijst er dus op dat een goede glykemiecontrole ook belangrijk is bij oudere patiënten met type 2-diabetes. Nochtans zijn artsen wat lakser bij het streven naar een goede glykemiecontrole bij ouderen.Meer details vindt u in het artikel, dat vrij en gratis toegankelijk is.Naar CA Celis-Morales et al. Diabetes Care. 2022; 45: 634-41.https://doi.org/10.2337/dc21-0601