...

De Canadese multicentrische, gerandomiseerde RAPID-CABG-studie heeft vroege overbrugging (2-3 dagen na stopzetting van ticagrelor) (n = 72) vergeleken met late overbrugging (5-7 dagen na stopzetting van ticagrelor) (n = 71) bij patiënten met een acuut coronair syndroom die medisch werden behandeld en bij wie er een indicatie voor overbruggingschirurgie was.Het primaire eindpunt was zeer groot of ernstig bloedverlies kort na de operatie (transfusie van meer dan vijf eenheden bloed of plasma binnen 24 uur na chirurgie, drainage van meer dan 1.000 ml via een thoraxdrain binnen 12 uur of nieuwe chirurgie wegens bloeding).Vóór de overbruggingschirurgie is geen enkel cardiaal accident opgetreden (secundair eindpunt) in de vroegeoverbruggingsgroep en zijn 6 accidenten opgetreden in de lateoverbruggingsgroep (1 infarct, 4 gevallen van recidief van angina pectoris en 1 ventrikeltachycardie).Bij een perprotocolanalyse bedroeg de mediane duur van stopzetting van ticagrelor voor de operatie 3 dagen in de vroegeoverbruggingsgroep (n = 65) en 6 in de lateoverbruggingsgroep (n = 58). De frequentie van optreden van een van de items van het primaire eindpunt was vergelijkbaar: respectievelijk 4,6% (n = 3) en 5,2% (n = 3) (p = 0,025 voor non-inferioriteit; non-inferioriteitsmarge 8%).Er zijn twee ernstige bloedingen opgetreden in de vroegeoverbruggingsgroep, en geen enkele in de lateoverbruggingsgroep.In de vroegeoverbruggingsgroep was de mediane duur van het ziekenhuisverblijf korter (9 vs. 12 dagen) en was het cumulatieve aantal ischemische accidenten na zes maanden lager (5,6% vs. 13,0%).Deze gerandomiseerde studie staaft dus de (voordien niet goed onderbouwde) richtlijn van de ESC (duur van drie dagen) en pleit voor een kortere duur van stopzetting van ticagrelor vóór de overbruggingschirurgie, aangezien er geen hoger bloedingsrisico is en het ischemische risico dan kleiner lijkt te zijn.Naar de presentatie van B. So tijdens een 'late breaking science'-sessie van het congres van de AHA 2021