...

De 2.016 patiënten werden in een 1-1-verhouding gerandomiseerd naar icosapentethyl, een gezuiverde bereiding van eicosapentaeenzuur (EPA), een omega 3-vetzuur, dat via de voeding werd toegediend in een dosering van 8 g (4 capsules om de 12 uur) gedurende 3 dagen en daarna 2 g tweemaal per dag gedurende 60 dagen of een placebo, die er hetzelfde uitzag en volgens eenzelfde schema werd toegediend.De incidentie van optreden van een van de items van het primaire eindpunt, een samengesteld eindpunt van overlijden, ziekenhuisopname of indicatie voor ziekenhuisopname wegens covid-19 tot d28, was 13,7% bij de 1.030 patiënten van de placebogroep en 11,2% bij de 986 patiënten van de EPA-groep, dus een daling van het risico met 16% (HR 0,84). Het verschil was echter niet significant (p = 0,17) aangezien het 95% betrouwbaarheidsinterval (0,65-1,08) de eenheid omvatte.De resultaten over het secundaire eindpunt, een samengesteld eindpunt van overlijden en ziekenhuisopname, gingen in dezelfde zin, maar ook dat verschil was niet significant (5,4% vs. 6,8%; HR 0,78; 95% BI: 0,55-1,12; p = 0,18). Het aantal patiënten dat de behandeling om een andere reden dan bijwerkingen heeft stopgezet, was iets hoger in de EPA-groep.Dus een weliswaar niet-significante tendens en bevestiging van een goede tolerantie, ook van de startdosering. Vaccinatie tegen het SARS-CoV-2 blijft het beste wapen.Naar de presentatie van R. Diaz tijdens een 'late breaking science'-sessie van het congres van de AHA 2021.