...

De AVATAR-studie is een multicentrische, gerandomiseerde studie die waardevolle informatie heeft opgeleverd. Het cardiovasculair centrum van Aalst heeft eraan deelgenomen.157 patiënten met een ernstige aortastenose (oppervlakte klepopening ≤1 cm2 en pieksnelheid over de aortaklep [Vmax] >4 m/sec. of een gemiddelde gradiënt over de aortaklep ≥ 40 mmHg) zonder symptomen (negatieve inspanningsproef) werden gerandomiseerd naar vroege klepchirurgie (n = 78) of vervanging van de klep (n = 79) als er symptomen optraden, als de LVEF < 50% of als de Vmax steeg met > 0,3 m/sec./jaar. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van overlijden ongeacht de doodsoorzaak, infarct, CVA en niet-voorziene ziekenhuisopname wegens hartfalen.Tijdens een mediane follow-up van 32 maanden (28 maanden na vroege en 35 maanden na uitgestelde plaatsing van een klepprothese) zijn er 39 accidenten opgetreden: 13 (16,6%) na vroege klepvervanging en 26 (3,29%) na uitgestelde klepvervanging (HR bij analyse volgens het principe van intentie tot behandelen 0,46, 95% BI: 0,23-0,90, p = 0,02). In de eerste groep werd de klep bij 72 patiënten (92,3%) effectief vervangen. De operatieve sterfte was 1,4%. Er was geen statistisch significant verschil bij analyse van de verschillende items apart, maar de tendens strookte toch met die van het primaire eindpunt. Er was evenmin een significant verschil in ernstige bloedingen of trombo-embolische complicaties.Vroege klepvervanging blijkt dus beter te zijn. Bij patiënten met een asymptomatische, maar ernstige aortastenose is het risico op plotselinge cardiale dood waarschijnlijk hoger dan de operatieve sterfte in expertisecentra. Dat zou artsen die nog aarzelen, moeten geruststellen. Naar de presentatie van M. Banovic tijdens een 'late breaking science'-sessie van het congres van de AHA 2021https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057639 (vrije en gratis toegang)