...

De update legt de nadruk op recente studies die de cardiovasculaire veiligheid en effectiviteit hebben aangetoond van SGLT2-remmers (gliflozines) en GLP-1-receptoragonisten en die hebben geleid tot een verandering van het paradigma bij de glykemieverlagende behandeling bij type 2-diabetes. In het licht van die resultaten wordt aangeraden die twee klassen van antidiabetica als eerstelijnstherapie voor te schrijven bij type 2-diabetes met of zonder hoog risico op hart- en vaataandoeningen.Bij diabetespatiënten met perifeer arterieel lijden wordt aangeraden aspirine te combineren met een oraal direct werkend anticoagulans (inzonderheid rivaroxaban).Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van statines bij vrouwen van vruchtbare leeftijd met diabetes en jonge diabetespatiënten. Er is onvoldoende informatie om de gevolgen ervan goed te kunnen evalueren in die twee groepen.Bij diabetespatiënten die een zeer hoog risico op hart- en vaataandoeningen lopen en die de streefwaarde voor de LDL-cholesterolconcentratie (< 55 mg/dl) niet bereiken ondanks een behandeling met statines, kan een PCSK9-remmer worden voorgeschreven.Niet-farmacologische maatregelen blijven bijzonder belangrijk:Het is belangrijk de richtlijnen na te leven als je weet dat de incidentie van diabetes wereldwijd gestaag toeneemt. Dat zal ernstige problemen geven in ontwikkelingslanden, waar de mensen een westerse levenswijze aannemen en waar de mensen van wie de groei afhangt, dus een hoger risico lopen om type 2-diabetes te krijgen.Naar de presentatie van Francesco Cosentino (ESC 2019, Parijs, 31 augustus - 4 september en de publicatie van de richtlijnen in de European Heart Journal (https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486).