...

Te vroeg geboren kinderen en adolescenten lopen een hoger cardiovasculaire risico, vooral een risico op ischemisch hartlijden, hartfalen, hypertensie en pulmonale hypertensie, en de cardiovasculaire sterfte is bij hen hoger.Het hart van jongeren die te vroeg zijn geboren, vertoont unieke kenmerken zoals een kleiner volume van de ventrikels, een kortere lengte, een minder goede systolische en diastolische functie en een verhoudingsgewijs grotere spiermassa. Dat heeft negatieve invloed op de hartfunctie, die significant minder goed is dan bij gezonde, aterme geboren kinderen. De disfunctie kan worden opgespoord bij ontslag uit het ziekenhuis en houdt aan gedurende de hele adolescentie.Er is een hypothese die stelt dat meer borstvoeding de cardiale prestaties tijdens het eerste levensjaar van prematuren zou verbeteren. Om die hypothese te toetsen, hebben vorsers een transversale studie uitgevoerd van de cardiale prestaties en de voeding van 80 te vroeg geboren baby's en 100 aterme geboren baby's, die ter wereld zijn gekomen tussen 2011 en 2013. Bij de te vroeg geboren baby's werd een tweedimensionale echocardiografie uitgevoerd 32 tot 36 weken na de laatste menstruatie en op een gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar en bij de aterme geboren baby's op de leeftijd van 1 maand en 1 jaar. De statistische analyses werden uitgevoerd van januari tot mei 2021. Bij de prematuren die tijdens de eerste weken na de bevalling veel borstvoeding hadden gekregen, waren de functie en de structuur van het linker- en het rechterhart beter, waren de drukken in de longslagader lager en was de respons van het rechterhart op stress op de leeftijd van één jaar beter dan bij de prematuren die meer flesvoeding hadden gekregen. Alle metingen leunden dicht aan bij de resultaten gemeten bij aterme geboren baby's. Die resultaten zijn waargenomen voor ontslag uit het ziekenhuis en hielden aan tot op de leeftijd van één jaar (duur van de follow-up). De lijst van heilzame effecten van borstvoeding bij premature baby's wordt dus weer wat langer."Dit is de eerste studie die wijst op een verband tussen de voeding van premature pasgeborenen kort na de bevalling en de functie van het hart tijdens het eerste levensjaar", commentarieerde prof. EL-Khuffash.(Bron: JAMA Network Open, 27 augustus 2021, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.21206)