...

Een Deens observationeel cohortonderzoek heeft de gegevens van 1.111 volwassen type 2-diabetespatiënten die maagoverbruggingschirurgie met een Roux-'en Y'-anastomose hadden ondergaan, vergeleken met die van 1.074 vergelijkbare type 2-diabetespatiënten die geen bariatrische chirurgie hadden ondergaan (controlegroep).Het mediane HbA1c-gehalte en de prevalentie van microvasculaire complicaties waren vergelijkbaar bij de start van de studie. De patiënten van de eerste groep namen echter meer antihypertensiva in en vertoonden meer macrovasculaire complicaties.De mediane follow-up was 5,3 jaar na overbruggingschirurgie en 5,2 jaar in de controlegroep.Tijdens de eerste zes maanden na de maagoverbrugging was 65% van de patiënten in remissie (remissie gedefinieerd als een HbA1c < 7,5% en geen behandeling met antidiabetica) en 6 tot 12 maanden na de operatie was dat 74%. Na het eerste jaar van remissie is 73% van de patiënten in remissie gebleven vijf jaar na de overbrugging.Het risico op nieuwe microvasculaire complicaties was 47% lager na maagoverbrugging dan in de controlegroep (HR 0,53; 95% BI 0,38-0,73) en dat verschil was significant. Het risico op macrovasculaire complicaties was 24% lager, maar dat verschil was niet significant (HR 0,76; 95% BI 0,49-1,18). Deze studie bevestigt dus de bevindingen van eerdere studies. De vraag rijst dan ook of een vroege interventie invloed zou kunnen hebben op de macrovasculaire complicaties, als de patiënten goed worden gevolgd om een relaps te voorkomen.LR Madsen et al. Diabetologia. 2019 Feb 6. [Online gepubliceerd voor de papieren versie].https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-4816-2