...

Dat zijn in een notendop de conclusies van een prospectieve studie uitgevoerd bij 1.068 consecutieve patiënten (21% vrouwen, gemiddelde leeftijd bij inclusie 62 jaar) die gemiddeld 16 maanden na een myocardinfarct en/of inplanting van een stent of overbrugging in de studie werden opgenomen en bij wie bij inclusie in de studie informatie werd verzameld over:Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van ernstige cardiovasculaire accidenten (MACE), namelijk cardiovasculaire sterfte, ziekenhuisopname wegens infarct, revascularisatie, CVA of hartfalen.Tijdens een gemiddelde follow-up van 4,2 jaar zijn 364 ernstige cardiovasculaire accidenten opgetreden bij 225 patiënten. Het risico bij patiënten met insomnia was 62% hoger na correctie voor de leeftijd en het geslacht, 49% hoger na extra correctie voor de risicofactoren, 48% hoger als tevens werd gecorrigeerd voor de comorbiditeit, en 41% hoger na correctie voor symptomen van angst en depressie dan bij mensen zonder slaapproblemen. Bij analyse van de attribueerbare risicofracties kwam insomnia op de derde plaats (16%) na roken (27%) en weinig lichaamsbeweging (21%). Dat betekent dat 16% van de ernstige cardiovasculaire accidenten zou zijn vermeden als geen van de patiënten last zou hebben gehad van slapeloosheid. Bij patiënten met coronair lijden moet dus worden gepolst naar insomnia en daar zouden dan gepaste maatregelen voor moeten worden genomen.De studie kan vrij en gratis worden geraadpleegd.Naar L Aastebøl Frøjd et al. Sleep Advances. 2022; 3 (1) Apr 07. https://doi.org/10.1093/sleepadvances/zpac007