...

De werkgroep onderzocht het ontstaan van hypertensie, de ontwikkeling ervan gedurende de levensloop, de pathofysiologische mechanismen van de bloeddrukregeling, de aard en de distributie van de cardiovasculaire risicofactoren en de comorbiditeit en hun interactie met de bloeddruk, de aantasting van het hart en de bloedvaten door hypertensie, de invloed op het optreden van hart- en vaataandoeningen en de verschillen in effect van de bloeddrukverlagende behandeling. Uit dat onderzoek blijkt dat in vergelijking met mannen de kans op hoge bloeddruk bij vrouwen sterker toeneemt vanaf het derde decennium. Zwaarlijvigheid komt ook vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en veroorzaakt verhoogde bloeddruk en auto-immuunziekten. Bij vrouwen stijgt het cardiovasculaire risico al bij een lagere bloeddruk dan bij mannen. Dat wijst erop dat het verstandig zou kunnen zijn om bij het diagnosticeren van hypertensie, verschillende afbreekwaarden te hanteren naar gelang het geslacht. Antihypertensiva veroorzaken tot slot meer bijwerkingen bij mannen dan bij vrouwen.De update (https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac470) waar ook Belgische auteurs aan hebben meegewerkt, is vrij en gratis toegankelijk. Uit de update blijkt voorts dat er nog heel veel is dat we niet weten, en dat er geen klinische studies zijn uitgevoerd die specifiek hebben onderzocht of hypertensie anders moet worden aangepakt bij mannen dan bij vrouwen, meer bepaald wat de therapeutische doelstellingen, de keuze en de dosering van de antihypertensiva betreft.Aan het werk.