...

Vandaar het nut van een analyse van de 137.851 mensen van 35-70 jaar van de vijf continenten die hebben deelgenomen aan de PURE-studie (Prospective Urban Rural Epidemiology). De gegevens werden verzameld met specifieke vragenlijsten voor elk van de 20 streken waarin de studie werd uitgevoerd, om de voedselinname te evalueren en de glykemische belasting en de glykemische index te ramen op grond van de consumptie van zeven groepen van koolhydraten. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van ernstige cardiovasculaire accidenten (MACE: cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct, niet-fataal CVA, hartfalen) en de totale sterfte.Tijdens een mediane follow-up van 9,5 jaar zijn 8.780 deelnemers gestorven (van wie 3.229 aan een hart- en vaataandoening) en zijn 8.252 MACE geregistreerd.Na correctie voor vertekenende factoren werd bij vergelijking van het kwintiel met de laagste glykemische index met het kwintiel met de hoogste glykemische index vastgesteld dat een voeding met een hoge glykemische index correleerde met een hoger risico op optreden van een van de items van het primaire samengestelde eindpunt, zowel bij de patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis (HR 1,51, 95% BI: 1,25-1,82) als bij de patiënten zonder (HR 1,21, 95% BI: 1,11-1,34). Verder werd ook een significante correlatie waargenomen tussen een voeding met een hoge glykemische index en de cardiovasculaire sterfte (HR 1,25, 95% BI: 1,05-1,49) en die correlatie was sterker bij patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis (HR 1,32, 95% BI: 1,08-1,61).De resultaten over de glykemische belasting waren vergelijkbaar bij patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis (HR 1,34 (1,08-1,67), maar bij de deelnemers zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis was het verschil niet significant (HR 1,02, 95% BI: 0,91-1,13).Naar Jenkins DJA et al. N Engl J Med. 2021; 384:1312-22. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007123