...

Dat zou weleens kunnen tegenvallen te oordelen naar de resultaten van een Amerikaanse multicentrische studie (https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.3355) uitgevoerd bij 2101 patiënten van gemiddeld 58 jaar (57% vrouwen) met hypertensie die niet onder controle was. De patiënten werden gerandomiseerd naar een standaardzelfmonitoring van de bloeddruk (n = 1050) of een verbeterde monitoring, waarbij de bloeddrukmeter werd geconnecteerd met een app voor smartphone (n = 1051).Alle patiënten kregen een toestel voor zelfmeting van de bloeddruk en de nodige gebruiksinstructies (verwijzing naar het internet voor educatief materiaal en telefonische hulp zo nodig). De behandelende artsen namen geen deel aan de studie en hadden geen toegang tot de resultaten van de zelfmonitoring.De patiënten werden gedurende zes maanden gevolgd. De laatste door de arts gemeten bloeddruk werd vergeleken met de bloeddruk bij inclusie in de studie. De systolische bloeddruk was met gemiddeld 10,8 (SD 18) mmHg gedaald in de groep met een verbeterde bloeddrukmonitoring en met gemiddeld 10,6 (18) mmHg in de groep met de standaardmonitoring, een gecorrigeerd verschil van - 0,19 (95% BI: van - 1,83 tot + 1,44), dat niet significant was (p = 0,81). De onderzoekers maten ook de tevredenheid van de patiënten. Die bleek niet te verschillen tussen de twee groepen. 70% van de patiënten in de groep met een verbeterde bloeddrukmonitoring en 69% van de patiënten in de groep met een standaardbloeddrukmonitoring zouden hun bloeddrukmeter aanraden aan een vriend.Deze pragmatische studie wijst erop dat zelfmonitoring van de bloeddruk met een verbeterd apparaat in combinatie met smartphone-applicatie de patiënten niet helpt om de gegevens over de bloeddrukmetingen beter te gebruiken.