...

Eerdere studies hadden al aangetoond dat een middagdutje gunstige effecten heeft bij stress en op het geheugen, de werking van het immuunsysteem en de gezondheid van hart en bloedvaten. Maar hoe vaak mag/moet je een middagdutje doen? Vorsers van de Universiteit van Lausanne hebben geprobeerd die vraag te beantwoorden door een onderzoek uit te voeren bij 3462 volwassenen van 35-75 jaar zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis die tussen 2003 en 2006 toevallig waren gerekruteerd in het CoLaus-cohortonderzoek.De deelnemers werden een eerste keer onderzocht tussen 2009 en 2012. De vorsers hebben de gelegenheid te baat genomen om informatie in te winnen over hun slaapgewoontes en middagdutjes tijdens de afgelopen week. Hun gezondheidstoestand werd gevolgd gedurende gemiddeld vijf jaar.Meer dan de helft (58%) van de proefpersonen nam geen middagdutje, 1448 mensen deden dat wel: 667 (19%) één of twee keer per week, 411 (12%) drie tot vijf keer per week en 370 (11%) zes tot zeven keer.Tijdens de follow-up werden 155 al dan niet dodelijke cardiovasculaire accidenten (myocardinfarct, CVA, hartfalen) geregistreerd.Eerst het goede nieuws: één of twee middagdutjes per week zouden volstaan om het cardiovasculaire met 48% te verlagen in vergelijking met het risico bij mensen die helemaal geen middagdutje nemen. De correlatie bleef overeind na correctie voor vertekenende factoren zoals de leeftijd, de duur van de slaap 's nachts en andere cardiovasculaire risicofactoren zoals hypertensie en de cholesterolconcentratie.De vorsers hebben een dergelijk effect echter niet waargenomen bij de mensen die drie tot zeven middagdutjes per week namen, en ook niet bij 65-plussers. Ze hebben ook geen correlatie vastgesteld tussen cardiovasculaire accidenten en de duur van de middagdutjes, althans voor dutjes van 5 minuten tot een uur. (referentie: Heart, 9 september 2019, doi: 10.1136/heartjnl-2019-314999)