...

De studie werd uitgevoerd bij 17.160 patiënten met type 2-diabetes (gemiddelde leeftijd 64 jaar, 37% vrouwen, gemiddelde duur van de diabetes 11 jaar, gemiddeld HbA1c-gehalte 8,3%), van wie er 6.974 een cardiovasculaire voorgeschiedenis hadden (secundaire preventie). 10.186 patiënten hadden geen cardiovasculaire voorgeschiedenis, maar waren 55 jaar of ouder (vrouwen 60 jaar of ouder) en vertoonden nog minstens één andere risicofactor (primaire preventie).Die patiënten werden gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg/d (n = 8.582) of een placebo (n = 8.578). Alle andere behandelingen, die nodig waren om de diabetes onder controle te houden, werden geregeld door hun arts. Het was de bedoeling de studie voort te zetten tot er minstens 1.390 cardiovasculaire accidenten waren geregistreerd.Het primaire eindpunt van veiligheid was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fataal CVA. Het primaire eindpunt van werkzaamheid was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte en ziekenhuisopname wegens hartfalen. De studie was een non-inferioriteitsstudie. Indien non-inferioriteit kon worden aangetoond, werd ook een superioriteitsstudie verricht wat het primaire eindpunt van werkzaamheid betreft, en vervolgens renale accidenten en tot slot de totale sterfte.Tijdens een mediane follow-up van 4,2 jaar is dapagliflozine niet minder veilig gebleken op cardiovasculair vlak dan placebo: de frequentie van cardiovasculaire accidenten was respectievelijk 22,6% en 24,2% (HR 0,93; p voor non-inferioriteit = 0,001). Dapagliflozine was bovendien effectiever dan de placebo: de frequentie van optreden van een item van het samengestelde eindpunt was respectievelijk 12,2% en 14,7% (HR 0,83; p = 0,005) en dat was vooral te danken aan een daling van het aantal ziekenhuisopnames (6,2% versus 8,5%; HR 0,73). Er zijn ook minder renale accidenten opgetreden: 10,8% versus 14,1% (HR 0,76; p < 0,001). Er was echter geen significant verschil in de totale sterfte: 15,1% versus 16,4% (HR 0,93; p = 0,20).In alle subgroepen werden soortgelijke resultaten behaald en er werd met name geen heterogeniteit vastgesteld tussen primaire en secundaire preventie of naargelang er al dan niet een voorgeschiedenis van hartfalen was.Dapagliflozine blijkt veilig te zijn. Er zijn wel iets meer gevallen van ketoacidose en genitale infecties opgetreden, maar de absolute aantallen waren laag (< 1%). In eerdere studies werd een iets hogere frequentie van amputatie en fracturen genoteerd, maar dat kon in deze studie niet worden bevestigd.Naar de presentatie van Stephen Wiviott, Boston, Verenigde Staten. AHA 2018 Chicago, 10-12 november.