...

Ze hebben de incidentie van vooraf gespecificeerde hart- en vaataandoeningen gedurende een jaar vergeleken met die bij 5.637.647 'hedendaagse' controlepersonen, die tijdens die periode geen infectie hadden opgelopen, en 5.859.411 historische controlepersonen (geen infectie in 2017).Volgens die grote studie kan covid-19 nog lang na de acute fase cardiovasculaire problemen veroorzaken. Tot één jaar na de diagnose van covid-19 was er inderdaad nog altijd een hoger risico op hart- en vaataandoeningen. Het risico steeg met de ernst van de infectie, maar ook bij patiënten met een minder ernstige covid-19, die niet in het ziekenhuis waren opgenomen, was het risico verhoogd (niet in het ziekenhuis opgenomen < in het ziekenhuis opgenomen < opname op de intensive care).De incidentie van alle vooraf gespecificeerde hart- en vaataandoeningen was hoger bij de covid-19-patiënten dan in de 'hedendaagse' controlegroep: HR van longembolie 2,93, HR van hartfalen 1,72, HR van pericarditis 1,85, HR van myocarditis 5,38, HR van ritmestoornissen 1,69, HR van myocardinfarct 1,63, HR van ischemisch hartlijden 1,75, HR van angina pectoris 1,52 en HR van CVA/TIA 1,53.Het risico werd niet beïnvloed door de leeftijd, het ras, het geslacht of het al dan niet bestaan van een cardiovasculaire voorgeschiedenis of cardiovasculaire risicofactoren (obesitas, hypertensie, diabetes, chronisch nierlijden en hyperlipidemie).Het risico steeg in alle onderzochte subgroepen, ook bij mensen met een laag CV risico. Soortgelijke resultaten zijn behaald bij vergelijking met de historische controlegroep.Voor wie er meer over wil weten, het artikel is vrij en gratis toegankelijk.Naar Y Xie et al. Nat Med. 2022 Feb 7. Online gepubliceerd voor de papieren versie. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01689-3