...

In de gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde COLCOT-studie (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial) werden 4745 patiënten gerandomiseerd naar colchicine 0,5 mg/d (n = 2366) of een patiënt (n = 2379) boven op de standaardbehandeling. Colchicine is een oud, krachtig ontstekingsremmend middel, dat per os wordt ingenomen en vooral geïndiceerd is bij de behandeling van jicht en pericarditis.Het primaire eindpunt van effectiviteit in deze multicentrische studie was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, gereanimeerd cardiorespiratoir arrest, myocardinfarct, CVA of dringende ziekenhuisopname wegens angina pectoris waarvoor coronaire revascularisatie vereist was.Na een mediane follow-up van 22,6 maanden was de frequentie van optreden van een van de items van het samengesteld eindpunt lager in de groep die werd behandeld met colchicine 0,5 mg/d, dan in de placebogroep (respectievelijk 5,5% en 7,1%). Dat stemt overeen met een significante daling van de incidentie van een eerste ischemisch cardiovasculair accident met 23%.Colchicine werd over het algemeen goed verdragen. Het aantal patiënten dat diarree heeft gekregen, bedroeg 9,7% in de colchicinegroep en 8,9% in de placebogroep. Het aantal patiënten dat een ernstige pneumonie heeft ontwikkeld, bedroeg 0,9% in de colchicinegroep en 0,4% in de placebogroep.Bij patiënten die onlangs een myocardinfarct hebben doorgemaakt, blijkt colchicine in lage dosering dus doeltreffend te zijn bij de preventie van ernstige cardiovasculaire accidenten in vergelijking met de placebo. Het verschil was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een daling van de incidentie van CVA en het aantal dringende ziekenhuisopnames wegens angina pectoris waarvoor revascularisatie vereist was.De gunstige effecten van colchicine worden toegeschreven aan zijn ontstekingsremmende eigenschappen. (referentie: The New England Journal of Medicine, 16 november 2019, DOI: 10.1056/NEJMoa1912388)https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1912388