...

Tegen die achtergrond is de TIME-studie (Treatment In Morning versus Evening), een pragmatische studie, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. De studie is tijdens een 'hot line'-sessie gepresenteerd op het ESC 2022 (2).De studie is uitgevoerd bij meer dan 21.000 patiënten met hypertensie die werden behandeld (gemiddeld 135/79 mmHg bij meting van de bloeddruk thuis, leeftijd 65 jaar, 58% mannen en 98% blank). De patiënten werden gerandomiseerd naar inname van de gebruikelijke antihypertensiva 's morgens (6-10 uur, n = 10.601) of 's avonds (20-24 uur, n = 10.503). De vorsers zijn daarbij uitgegaan van de hypothese dat inname 's avonds beter zou beschermen. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt van CV sterfte, ziekenhuisopname wegens niet-fataal infarct of niet-fataal CVA.Tijdens een mediane follow-up van 5,2 jaar is een van de items van het primaire samengestelde eindpunt opgetreden bij 362 patiënten (3,4%) die de antihypertensiva 's avonds innamen, en bij 390 patiënten (3,7%) die de antihypertensiva 's morgens innamen (HR 0,95; 95% BI: 0,83-1,10; p = 0,53). Bij analyse van de vooraf gespecificeerde subgroepen waren de resultaten vergelijkbaar. Ook de verschillende secundaire eindpunten gingen in dezelfde zin.Een negatieve studie dus, die de bevindingen van de bovenvermelde studie tegenspreekt. Ook doet dat vragen rijzen over de kwaliteit van sommige studies (3,4). De belangrijkste les die we daaruit moeten trekken, is dat patiënten met hypertensie die in de huisartsgeneeskunde worden gevolgd, hun antihypertensiva kunnen innemen wanneer hun dat het beste uitkomt, 's morgens of 's avonds. Het effect op de bloeddruk, de cardiovasculaire prognose en het veiligheidsprofiel zal hetzelfde zijn.1. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz7542. https://www.youtube.com/watch?v = an9sLj4x0Sk).3. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.173564. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003240