...

Centraal uitgangspunt is de patiënt. Rondom hem moeten de zorgactoren, of ze nu binnen dan wel buiten het ziekenhuis actief zijn, de handen in elkaar slaan. Bij voorkeur wordt hooggespecialiseerde zorg zoals cardiochirurgie best geconcentreerd terwijl basiszorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt aangeboden. Een belangrijk concept daarbij is de uitbouw van netwerken tussen ziekenhuizen en tussen ziekenhuizen en andere zorgactoren. Zorgnet vindt dat acht criteria richtinggevend moeten zijn, met name onder meer toegankelijkheid, aanrijtijden, graad van planbaarheid enz. Concreet gaat Zorgnet uit van drie samenwerkingsvormen. Zo moeten patiënten met chronische aandoeningen terechtkunnen bij lokale zorgnetwerken -aangestuurd door zorgcoaches, een huisarts bijvoorbeeld. Deze lokale netwerken garanderen de klok rond gepaste zorg. Als dit goed draait, kan ook een onterechte instroom van patiënten in het ziekenhuis vermeden worden. Een tweede samenwerkingsvorm zijn de 'centers of excellence', klinische netwerken waar knowhow en kapitaalintensieve investeringen gebundeld worden. En ten derde is Zorgnet voorstander van netwerken voor facilitair (aankoop bv.) en klinisch ondersteunende diensten (sterilisatie, apotheek...). Financiering Om de shift te realiseren, vraagt Zorgnet de regering gedurende vijf jaar een gegarandeerd budget met een groeinorm buiten inflatie van 2%. De koepelorganisatie bepleit ook zorgstrategische meerjarenplannen. Voor goed standaardiseerbare, planbare zorg kan een vast bedrag per patiënt voorzien worden. Voor mediumvariabele zorg is een kostenvork aangewezen en de financiering van hoogvariabele zorg tot slot gebeurt op basis van het verantwoorde, aanwezige personeel. Voor Zorgnet-topman Peter Degadt is het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) een essentiële hefboom voor kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg in netwerken. Om de continuïteit te vrijwaren, hamert Zorgnet op de noodzaak van een geïntegreerd beleid tussen ziekenhuis en arts. De weg die dit moet mogelijk maken, is de invoering van een zuiver honorarium en een herwaardering van intellectuele prestaties, verantwoordelijkheid en aanwezigheid. Dit vereist uiteraard een herijkte nomenclatuur.