...

Het dispuut gaat terug tot 2009 toen Zorgnet Vlaanderen het initiatief nam om de ziekenhuisdirecties te ondervragen over het totaalbedrag aan honoraria dat aan klinisch biologen, respectievelijk radiologen werd uitbetaald. Opzet was volgens de ziekenhuisvereniging om een globaal beeld te krijgen van de maatschappelijke kost van beide diensten in de ziekenhuizen. Maar de geviseerde beroepsgroepen zagen dat anders. Namens beide disciplines dienden Dr. Marc Moens en Dr. Rudi Van Driessche klacht neer bij de privacycommissie. VoorzitterIn een voorlopig advies oordeelde Willem Debeuckelaere, de voorzitter van de privacycommissie, dat de inkomensenque mogelijk in strijd was met zes punten uit de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. "In tegenstelling tot wat Zorgnet Vlaanderen beweert, peilt de enque wel degelijk naar persoonsgegevens en dus is de privacywet erop van toepassing," bevestigde Debeuckelaere. Hij voegde eraan toe dat de ziekenhuiskoepel alle betrokken artsen vooraf om hun uitdrukkelijke toestemming had moeten vragen.Inmiddels sprak de voltallige privacycommissie zich over de zaak uit. Wat opvalt is dat de commissie gas terugneemt en heel wat minder ver gaat in de veroordeling van het Zorgnet-initiatief dan haar eigen voorzitter. Volgens de privacycommissie zijn de initiatiefnemers in principe niet in staat om het inkomen van de individuele radiologen en klinisch biologen te achterhalen. De peiling richt zich op ziekenhuisdiensten, niet op individuele artsen. Omdat de verdeelsleutel voor het berekenen van het individuele inkomen - die per dienst kan verschillen - onbekend blijft, komt de commissie tot het besluit dat de enque van Zorgnet geen persoonsgegevens verwerkt en bijgevolg niet in strijd is met de privacywetgeving uit 1992.Zorgnet wordt wel aangemaand om de verwerking van de gegevens met de nodige voorzichtigheid uit te voeren omdat het risico niet uitgesloten is dat de enqueurs op een bepaald moment toch op de inkomstengegevens van individuele artsen stuiten. Zodra dat gebeurt, moet Zorgnet de wettelijke privacy-verplichtingen naleven. Tegen februari 2012 moet de ziekenhuiskoepel daarover verslag uitbrengen bij de privacycommissie.Meer openheidIn een brief aan de aangesloten ziekenhuizen liet Zorgnet Vlaanderen intussen al weten tevreden te zijn met het advies van de privacycommissie. "Het valt wel te betreuren dat kostbare tijd en energie verloren ging ten koste van het debat ten gronde. Aan de andere kant kan dit advies ook betekenen dat debatten over honoraria en de financiering van ziekenhuizen voortaan met meer openheid en transparantie kunnen plaatsvinden," aldus Daniel Devos en Peter Degadt.Als Zorgnet van oordeel is dat het zijn slag thuis heeft gehaald, dan gaat het toch om pyrrusoverwinning, denkt Marc Moens (Bvas): "Ze zullen wel twee keer uitkijken voor ze nog eens zo'n enque opzetten achter de rug van de artsen en duidelijk tegen de zin van de meeste aangesloten ziekenhuizen."