...

De opleiding van basisarts tot huisarts duurt vanaf oktober 2018 drie academiejaren. Onder meer dienen huisartsen dan zes maanden stage te lopen in een ziekenhuis. Tijdens die drie jaar krijgen ze een mix van leren en werken voorgeschoteld. Het contactonderwijs neemt mettertijd in belang af tegenover het zelfgestuurd leren.Professor Johan Buffels en dokter Riet Breesch (beiden KU Leuven), bij het ICHO verantwoordelijk voor de ziekenhuisopleiding, leggen uit dat de nieuwe Europese regelgeving zes maanden ziekenhuisstage verplicht binnen de huisartsenopleiding. Een wettelijke verplichting én een sleutelmoment in de ontwikkelingen naar meer geïntegreerde zorg, vinden ze. "De eerste en de tweede lijn hanteren een verschillende logica. De prevalentie van allerlei aandoeningen is in de huisartsenpraktijk eerder laag. En de huisarts onderscheidt met beperkte technische middelen situaties waarbij het ziekteproces mettertijd vanzelf uitdooft - zonder medische handeling - en situaties die actieve medische interventie vereisen."Huisartsen hanteren hierdoor heel verschillende beslisbomen en referentiekaders dan andere specialismen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis moet men bij het diagnostisch handelen immers een veel grotere mate van zekerheid kunnen bieden. "Artsen", aldus professor Buffels, "dienen zich van die verschillende logica bewust te zijn. Momenteel is er nog te vaak wederzijds onbegrip. Dat zorgt soms voor wrevel. Contacten van toekomstige huisartsen en orgaanspecialisten op dezelfde werkvloer kunnen daaraan remediëren."Wellicht kan de aanwezigheid van haio's in het ziekenhuis goede functionele relaties bevorderen. Daarom is het aangewezen dat ziekenhuis- en huisartsenstages zoveel mogelijk in dezelfde regio plaatsvinden. Huisartsen verwijzen immers en nemen ook een deel van de nazorg op zich. Buffels en Breesch: "Ziekenhuisdiensten zijn niet verplicht om haio's op te nemen. Wel hoop ik op een goede regionale spreiding zodat dit optimaal kan afgestemd worden op de regionale opleidingsplaatsen van huisartsen."In de praktijk zullen haio's een voorkeursregio en een voorkeursspecialisme opgeven. Het ICHO probeert die zo goed mogelijk te matchen. Buffels en Breesch: "De stageplaatsen in het ziekenhuis worden centraal toegewezen. Idealiter verloopt in dezelfde streek de stage in een huisartsenpraktijk voor en na. Zo ontstaat een beter lokaal netwerk." Diensten kunnen erkend worden voor drie of zes maanden en onderwerpen voor masterproeven van haio's Kunnen gaan over geïntegreerde zorg, transmurale zorg, zorgpaden enz.De haio's kunnen een deel van de workload van de ziekenhuisspecialist overnemen. "De haio is geen stagiair, wel een gediplomeerd arts met minstens een jaar klinische ervaring. Uiteraard is het evenmin een specialist in opleiding, hij dient niet de techniciteit van een specialist te verwerven", aldus Buffels en Breesch.Het takenpakket van de haio in het ziekenhuis bestaat onder meer uit de follow-up van opgenomen patiënten, consultatie onder supervisie, contacten met andere diensten, overleg met de familie, coördinatie met de huisarts enz. Niet alle stagediensten hoeven hetzelfde aan te bieden als de criteria relevantie voor toekomstige huisartsen én het vlot functioneren van de stagedienst - maar gerespecteerd worden.Per specialisme zijn er competenties die haio's kunnen interesseren. "De specifieke leerdoelen per specialisme", stellen Buffels en Breesch, "zijn geformuleerd op basis van de eindtermen van de aso's maar beperkt tot wat telt voor het functioneren als huisarts. Een rotatie tussen diensten draagt wellicht de voorkeur weg van de meeste haio's."Beiden wijzen erop dat elke specialist met minimaal vijf jaar erkenning stagemeester huisartsgeneeskunde kan worden. Het ICHO organiseert daarover weldra introductiesessies. Tijdens de opleiding krijgen de specialisten specifieke vormingsmomenten, peer review en ondersteuning door de huisartsen stagemeesters-coördinatoren. Een ziekenhuisopleider betaalt voor een voltijdse haio ongeveer 1.600 euro per maand.Tot slot nog dit. De ziekenhuisstage heeft pas plaats in het tweede jaar van de master huisartsgeneeskunde, nadat de haio 12 tot 18 maanden zelfstandig onder supervisie in een huisartsenpraktijk heeft gewerkt. "Voor de helft van de haio's", aldus Buffels en Breesch, "situeert de ziekenhuisstage zich na twaalf maanden stage bij de huisarts en voor de andere helft na 18 maanden. Nadien volgt opnieuw een periode van huisartsenstage als 'senior haio'."