...

"De MLOZ willen niet rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de curatieve zorg", stelt Brenez duidelijk. "Ook al wordt dat standpunt niet noodzakelijk gedeeld door de andere ziekenfondsen, die een andere achtergrond hebben, wat tot spanningen leidt met bepaalde artsensyndicaten. Maar wat ons betreft, is er geen geheime agenda."U hamert op een betere begeleiding van de leden. Vindt u dat de zorgverstrekkers op dat vlak steken laten vallen? Dat mag je zo niet stellen. Ik denk dat de zorgverstrekkers niet de tijd noch de incentives hebben om die begeleiding en informatie op zich te nemen. Er worden al heel wat inspanningen geleverd inzake health literacy, maar wij stellen nu de vraag 'hoe doen we het beter met de middelen waarover we beschikken?'. Begeleiding is cruciaal, folders en een mooie website helpen mensen niet om de juiste beslissingen te nemen. Voor bepaalde doelgroepen is laagdrempelige begeleiding op maat aangewezen. Zoals een coach die diabetici opbelt om hun therapietrouw op te volgen.De aanvullende verzekering wordt grondig hervormd. Gaat u die dienstverlening rationaliseren omdat de overheid uw middelen beperkt? Ja, enerzijds. En anderzijds willen we focussen op prioritaire behoeften inzake gezondheid of dienstverlening. Dat laatste is toch een groot luik van de aanvullende verzekering. We gaan vooral strikter zijn voor medische tussenkomsten, die moeten zo veel mogelijk stroken met evidence-based practice. Vergeet niet dat de aanvullende verzekering altijd een soort van lab is geweest: we hebben er bepaalde terugbetalingen uitgetest die later zijn overgenomen in de verplichte verzekering. Die innoverende rol willen we behouden in het nieuwe kader.Ook de arbeidsongeschiktheid staat op de agenda. Is het anno 2016 nog nodig om de behandelende arts op dat vlak te responsabiliseren, zoals u voorstelt? Ja. Er is nu een nieuw attest waarop de behandelende arts zich moet uitspreken over de waarschijnlijke einddatum. Dat op zich is al een vorm van responsabilisering. Ik denk dat we ook op een of andere manier zicht moeten krijgen op de voorschriften van artsen inzake arbeidsongeschiktheid. Dat is normaal en gebeurt ook voor andere zaken. Niet dat er meteen sancties aan vasthangen, maar er moet minstens een mechanisme zijn van peer review om uit te maken waarom sommige artsen meer voorschrijven dan andere. Zien ze een andere patiëntenpopulatie of hebben ze gewoon de neiging om gemakkelijker ziekteverlof voor te schrijven? Dus ja, er is nood aan responsabilisering van de artsen.Valt de arbeidsgeneeskunde dan met de vinger te wijzen? Daar geldt geen resultaatsverbintenis, wel een middelenverbintenis. Dus... Als je ziet dat 70% van de gevallen van arbeidsongeschiktheid te wijten zijn aan mentale problemen of aan spier- en gewrichtsaandoeningen, dan weet je waar onze prioriteiten liggen.Ander belangrijk punt is de administratieve vereenvoudiging. Er is onder meer sprake van de afschaffing van de papieren getuigschriften. Wil u artsen die niet elektronisch werken sancties opleggen? Sancties zijn zeker niet de beste manier om hen te sensibiliseren. Je mag dit niet zwart-wit zien, je moet een aantrekkelijk kader creëren om de twijfelaars over de streep te trekken. En er is een overgangsmechanisme nodig, want een bepaald aantal - zorgverstrekkers en anderen - zal nooit elektronisch werken. Je kan artsen die nog nooit informatica gebruikt hebben niet van de ene dag op de andere verplichten om elektronisch te factureren. Dat is een beetje mijn kritiek aan het adres van alle ziekenfondsen samen: we moeten dit soort projecten anders aanpakken met de zorgverstrekkers, meer luisteren, reactiever optreden om de remmen op het gebruik vast te stellen. Ik heb veeleer de indruk dat de artsen daar wel voor open staan. Ik ben er niet zeker van dat zij die van zich laten horen wel de meest representatieve zijn.Fraude en overconsumptie dan. Moeten de ziekenfondsen gaan samenwerken met de controleurs van het Riziv? We kunnen hier pas efficiënt zijn als er een hechte samenwerking bestaat tussen de ziekenfondsen en het Riziv. Wij kunnen een aantal administratieve controles uitvoeren, conform de wetgeving, en zo elementen op het spoor komen die abnormaal lijken. Een arts die veel meer voorschrijft dan een collega bijvoorbeeld. Maar wij kunnen geen onderzoeken voeren en sancties uitspreken. Dat is de rol van het Riziv.U bent geen vragende partij voor die bevoegdheden? Ik spreek me niet uit over wie wat moet doen. Wat telt, is dat de taak wordt vervuld. In ons systeem is er sprake van overconsumptie, of zelfs fraude, al weten we niet of dat met opzet gebeurt. We spelen onze vaststellingen daarom door naar het Riziv, dat kan uitzoeken of er misbruik in het spel is. En dan de nodige maatregelen kan treffen. Daartoe moeten we een ketting vormen.U wil ten slotte dat ereloonsupplementen worden meegedeeld ter controle van de conventie. Is dat louter een methode om fraude op te sporen of een doorslaggevend argument in de medicomut-onderhandelingen? De ziekenfondsen beschikken niet noodzakelijk over die informatie. Via de informatica wordt dat voortaan wel mogelijk. Het is toch normaal dat een werkgever nagaat of een geconventioneerde arts de tarieven naleeft. Dat lijkt evident maar is vandaag niet het geval.