...

Nadia Sminate van de NV-A interpelleerde de minister Onkelinx in de Kamer over deze kwestie. Zij en drie andere leden van de NV-A-fractie dienden een wetsvoorstel in om de uitkeringsgerechtigde meer rechtszekerheid te bieden.Verwarrende verjaringstermijnen Het Rekenhof verrichtte een audit over de controle op de uitkeringen in de ziekteverzekering. De instelling stelt vast dat er voor terugvordering van bedragen die foutief door een ziekenfonds werden uitbetaald, verschillende verjaringstermijnen worden gehanteerd.De standaardtermijn is vastgelegd in de ZIV-wet van 1994 en bedraagt twee jaar. Maar die termijn kan worden verlengd tot vijf jaar als er sprake zou zijn van fraude door de uitkeringsgerechtigde, bijvoordeeld doordat die laatste verkeerde gegevens doorgeeft. De uitkeringsgerechtigde kan ook te veel geld ontvangen doordat het ziekenfonds zich vergist. Eind 2008 verscheen een wet die bepaalt dat in zo een geval het geld teruggevorderd kan worden met een terugwerkende kracht van n jaar.Drie verschillende termijnen, dat zaait alleen maar verwarring. Het Rekenhof wijst bovendien op het Handvest van de sociaal verzekerde, dat in 1997 van kracht werd. Dat Handvest bepaalt dat wanneer een ziekenfonds een verkeerde beslissing neemt en de verzekerde te goeder trouw heeft gehandeld, het bedrag na rechtzetting niet met terugwerkende kracht van de verzekerde kan worden teruggevorderd. Met hun wetvoorstel willen Nadia Sminate en de andere fractieleden de verjaringstermijn die werd ingevoerd in 2008 ongedaan maken. Zo willen ze verkrijgen dat de verzekeringinstellingen de letter en het geest van het Handvest respecteren. Gebrekkige controleHet Rekenhof hekelde in haar audit ook dat het Riziv en de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) helemaal geen zicht hebben op de bedragen die de ziekenfondsen van uitkeringsgerechtigde terugvorderen. Ze kunnen het proces niet opvolgen, en kunnen dus evenmin nagaan in hoeverre de middelen die de ziekenfondsen hiervoor inzetten in verhouding staan met het financie resultaat.