...

Eind 2009 stak er ruim een half miljard euro in het bijzonder reservefonds van de ziekenfondsen. Het overgrote deel daarvan (430 miljoen) kwam uit bonussen die de ziekenfondsen incasseerden als bijdrage tot het goed beheer van de uitgaven voor gezondheidszorg.Senator Louis Ide (N-VA) vroeg de cijfers op bij minister van Sociale Zaken Onkelinx. In het kader van de financiële responsabilisering moet elk ziekenfonds een reservefonds aanleggen om eventuele tekorten (mali) te kunnen dekken. Voor de zeven ziekenfondsen samen was die reserve eind 2009 opgelopen tot 501,6 miljoen euro (zie tabel). Makkelijk verdiendBelangrijkste component binnen het reservefonds zijn de omstreden bonussen voor ziekenfondsen. Alle zeven landsbonden samen hadden eind 2009 maar liefst 429,7 miljoen opzij staan als beloning voor hun bijdrage tot de beheersing van de uitgaven in de ziekteverzekering. De systematische overschatting van het budget van de verplichte verzekering, door het aanhouden van de groeinorm van 4,5%, maakte dat die boni de laatste jaren blijkbaar makkelijk te verdienen waren. De andere component van het reservefonds bestaat uit afgerond 72 miljoen 'bijdragen en eigen middelen' die de verzekeringsinstellingen zelf in het fonds inbrengen. Onkelinx onderstreept in haar antwoord dat de boni integraal gebruikt worden voor de betaling van prestaties. "Indien de verzekeringsinstellingen op een gegeven ogenblik over te veel liquide middelen beschikken, storten zij dit overschot terug aan het Riziv, om een sanctionering wegens een te hoge liquiditeitscoëfficiënt te vermijden." Dankzij die stortingen, zo vervolgt de minister, moet het Riziv minder middelen uit het globaal beheer van de sociale zekerheid opvragen.Mogen de ziekenfondsen de gelden van het reservefonds beleggen, wilde Ide nog weten. Ja, zo blijkt, maar onder strikte voorwaarden. Het gedeelte 'boni' mag belegd worden op ten hoogste zeven dagen. Het andere gedeelte (bijdragen/eigen middelen) mogen de landsbonden uitsluitend beleggen in staatsbons en andere financiële producten van de overheid. In totaal leverden de bedragen in het reservefonds 2,77 miljoen aan intresten op. Een deel daarvan vloeide terug naar de ziekenfondsen, het werd toegevoegd aan de administratiekosten.Dood kapitaalLouis Ide heeft heel wat bedenkingen bij het systeem. "Uiteindelijk gaat het om dood kapitaal dat ergens geparkeerd staat. Het is gigantisch veel geld dat wordt opgepot en en waar verder niets mee gebeurt." Hij vraagt zich af of het de bedoeling is het reservefonds - en dus ook de intresten - tot in het oneindige verder te laten aangroeien.