...

De 'wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid' die op 28 augustus in het Belgisch Staatsblad verscheen maakt het in principe mogelijk om aso's voor hun stage in ziekenhuizen te vergoeden - al moet de minister de bepalingen hiervoor dan eerst nog vastleggen.De wet vergroot de greep van het Verzekeringscomité op de totstandkoming van revalidatieovereenkomsten, wat tot grotere transparantie moet leiden. Ze legt ook het bedrag van de administratiekosten van de ziekenfondsen vast.Meest opvallend zijn wel de bepalingen inzake de programmatiecriteria, het akkoordensysteem, de bloeddonors, en de toegang van het Riziv tot de gegevens van de ziekenfondsen.ProgrammatiecriteriaDe wet wil het vastleggen van programmatiecriteria transparanter en meer wetenschappelijk onderbouwd maken. Epidemiologische data, niet politieke overwegingen moeten de basis zijn. Voor de programmatie van diensten of infrastructuur in de ziekenhuizen wordt eerst een literatuurstudie en/of een onderzoek uitgevoerd. Het rapport daarover wordt voorgelegd aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en ook publiek gemaakt.De Interministeriële Conferentie verdeelt deze specifieke ziekenhuiscapaciteit tussen de Gemeenschappen, op grond van een voorstel van de bevoegde federale minister. Die hakt ook de knoop door wanneer het overleg dreigt te verzanden.Programmatie is een dynamisch proces. De criteria kunnen een bewaardatum meekrijgen, waarna een nieuw onderzoek aangewezen is.Vreemd genoeg worden de bepalingen gevolgd door andere, die de nieuwe formele procedures weer ongedaan maken bij het aantreden van een volgende regering. De programmatiecriteria hangen samen met de hervorming van het hele ziekenhuislandschap en binnen deze periode moeten nieuwere uitvoeringsbesluiten van kracht worden.Akkoorden en sociaal statuut Uiteenlopende maatregelen moeten de rechtszekerheid van het akkoordensysteem vergroten. Er komt een grotere harmonisering van het stelsel van akkoorden (bij artsen en tandartsen) en dat van de overeenkomsten (bij andere zorgberoepen). De deadline voor de akkoorden wordt minder strak.Vastgelegd wordt dat bij een collectieve opzegging van het akkoord, voor het verkrijgen van het sociaal statuut de regels uit het oude, opgezegde akkoord blijven gelden. Dat is: totdat er een nieuw akkoord komt. Dezelfde regel geldt dan als bij het verstrijken van een akkoord.Verder wordt het mogelijk een financieel meerjarenkader op te stellen, en is de inspecteur van Financiën voortaan van rechtwege aanwezig in de vergaderingen van de Commissie voor begrotingscontrole.De communicatielijn tussen de overeenstkomstencommissie en de ministerraad wordt korter. Akkoorden worden aan de ministerraad meegedeeld. Die houdt het budgettaire toezicht. Het fiat van de ministerraad verschijnt samen met de tekst van het akkoord in het Staatsblad. De overeenkomstencommissies kunnen de sociale voordelen voor wie toetreedt tot het akkoord/de overeenkomst ook toekennen in de vorm van een premie. Dat moet het Riziv de mogelijkheid bieden een oplossing te vinden voor de gewijzigde wet op aanvullende pensioenen.Zorgverleners die met pensioen zijn, kunnen vanaf 1 januari 2016 immers geen 'sociaal statuut' meer ontvangen wanneer ze toetreden tot het akkoord. Deze regeling moet een oplossing mogelijk maken.Nieuwe categorieën van bloeddonorsDe wet op bloed en bloedderivaten wordt aangepast aan de Europese richtlijnen en de Europese rechtspraak. Het wordt mogelijk voor personen die leiden aan erfelijke hematochromatose maar die in de onderhoudsfase van hun behandeling zijn, om bloed te geven. Voor het zover is moet er nog een KB komen met uitvoeringsbepalingen.Daarnaast worden mannen die seks hebben met mannen niet meer automatisch uitgesloten als bloeddonors. Wanneer ze al 12 maanden een stabiele relatie hebben met één partner, kunnen ze in principe bloed geven. Maar ook het gedrag van de partner wordt in kaart gebracht.Aan de wet wordt een lange tabel toegevoegd van seksueel risicogedrag (niet alleen van MSM) en de periode van uitsluiting die dat gedrag nodig maakt.New attestHet Riziv krijgt toegang tot de gegevens van de ziekenfondsen via een nieuw gegevensplatform, New attest. De diensten van het Riziv moeten zo hun opdrachten beter kunnen vervullen.Het Riziv moet niet meer de gegevens schriftelijk opvragen bij iedere instelling afzonderlijk - het IMA verzamelt de gegevens. Het heeft niet telkens een nieuwe toestemming nodig van de Privacycommissie.De gegevens worden doorgegeven in gecodeerde vorm. Personen die geautoriseerd zijn om de data te raadplegen, krijgen geen herkenbare persoonsgegevens te zien.Maar de gegevens zijn technisch gezien niet 'anoniem' - dat is: ontdaan van alle persoonsgegevens. Men kan zien dat data van eenzelfde persoon afkomstig zijn.De Dienst Administratieve Controle en de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle kunnen zelfs vragen in het kader van een onderzoek het rijksregisternummer weer leesbaar te maken. De DGEC kan de identiteit van een zorgverlener opvragen.'New attest' vervangt overigens niet de 'permanente steekproef'.