...

U weet het al: vanaf 1 maart verandert er het een en ander inzake het voorschrijven van medische beeldvorming. Een administratieve vereenvoudiging is dat niet echt te noemen. Bij radiologen en voorschrijvende artsen heerst heel wat onduidelijkheid.Het leitmotiv blijft onveranderd: beeldvorming moet rationeler worden voorgeschreven, om zo de blootstelling van de bevolking aan ioniserende stralen te beperken én om de uitgaven van de ziekteverzekering onder controle te houden.Om de voorschrijvende artsen te helpen, zette het Riziv een document met de nodige uitleg online. Eerder vond u ook al een brochure in uw brievenbus.Een vereenvoudiging zijn de nieuwe modaliteiten niet meteen. De Bvas zette ze op een rijtje.Om te mogen worden aangerekend, moeten de verstrekkingen die zijn verricht door een radioloog aan de volgende voorwaarden voldoen:1. Ze moeten zijn voorgeschreven door een arts die de patiënt in behandeling heeft, hetzij in het kader van de algemene geneeskunde, hetzij in het kader van een geneeskundig specialisme met uitzondering van de radiologie, of wel door een tandheelkundige die de patiënt in behandeling heeft in het kader van de tandverzorging;2. Op het voorschrift worden vermeld: de naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geslacht van patiënt; relevante klinische inlichtingen; diagnostische vraagstelling; de relevante bijkomende inlichtingen zoals allergie, diabetes, nierinsufficiëntie, zwangerschap, implantaat of andere; de voorgesteld(e) onderzoek(en); de vorige relevante onderzoek(en) in verband met de diagnostische vraagstelling zoals CT, NMR, RX, echografie, andere of onbekend; de stempel van de voorschrijver met vermelding van naam, voornaam, adres en identificatienummer; datum van het voorschrift; handtekening van de voorschrijver.Het aanvraagformulier gebruikt voor het voorschrijven van de verstrekkingen mag niet afwijken van het model opgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging wat betreft de vermeldingen die erop moeten voorkomen. Een apart aanvraagformulier per klinische vraagstelling is vereist.3. Van het onderzoek moet een schriftelijk protocol worden opgesteld en bewaard. Dit protocol dient gestructureerd te zijn als een antwoord op de diagnostische vraagstelling en de verantwoording in te houden van de gebruikte technieken en procedures.4. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp moeten de naam, de voornaam en het identificatienummer van de voorschrijver vermeld staan. De verstrekkingen die zijn uitgevoerd naar aanleiding van eenzelfde voorschrift moeten gegroepeerd zijn op het getuigschrift voor verstrekte hulp.5. De radioloog moet de voorschriften twee jaar bewaren. De voorschriften moeten chronologisch worden opgeborgen op basis van de datum waarop de verstrekking is uitgevoerd. Ze zijn ter verificatie eisbaar, zelfs buiten elke enquête, door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Riziv. Een dubbel van het protocol dient samen met het voorschrift te worden bewaard.Onverminderd eerste lid, betreffende de verstrekking 450192-450203 mag de uitnodiging door de organiserende overheid gelden als voorschrift. Deze uitnodiging moet de naam en de voornaam van de patiënte vermelden, en de datum van het versturen. In dit geval zijn de bepalingen onder 1, 2 en 4 niet van toepassing.OnduidelijkheidDeze wijzigingen zorgen alvast voor veel onduidelijkheid bij de radiologen. Normaal gezien krijgen de artsen een soort van 'menu' met daarin de verschillende radiologische onderzoeken. De aanvragende arts dient dan enkel met een kruisje aan te geven welk onderzoek dient uitgevoerd te worden. De Bvas raadt die werkwijze vanaf 1 maart 2013 af, tot het Riziv klaarheid schept in deze materie.Dat de nieuwe modaliteiten tot heel wat wrevel zullen leiden, staat al vast. Zoals het er nu uitziet, is er overigens - ongelooflijk genoeg - geen elektronische versie van het aanvraagformulier voorzien.