...

De medische raad in ziekenhuisnetwerkenArtikel 141/1 van de Ziekenhuiswet bepaalt dat in elk locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk een medische raad wordt opgericht, als vertegenwoordigend orgaan van de ziekenhuisartsen die werkzaam zijn binnen het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. In afwijking hiervan kan gedurende een overgangsperiode van 5 jaar, te rekenen vanaf de erkenning van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, de vertegenwoordiging van de ziekenhuisartsen op het niveau van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk worden waargenomen door een gemandateerde delegatie van ziekenhuisartsen die lid zijn van de medische raden van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. Artikel 9 van de wet van 18 mei 2024 verlengt deze overgangsperiode tot 7 jaar.Prescription search support (PSS)Art. 10 van de nieuwe wet voegt in de Zorgkwaliteitswet artikel 30/1 in, dat als volgt luidt: 'Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Koning de datum vanaf wanneer de gezondheidszorgbeoefenaar die een voorschrift opstelt, voor de geneesmiddelen of gezondheidsproducten of voor de verstrekkingen van gezondheidszorg die de Koning omschrijft, een beslissingsondersteuningssysteem moet gebruiken.""De Koning kan voor de verschillende soorten voorschriften een afzonderlijke datum bepalen. De Koning kan per door hem omschreven geneesmiddel, gezondheidsproduct of verstrekking van gezondheidszorg, het beslissingsondersteuningssysteem aanduiden dat moet worden gebruikt, alsook in voorkomend geval de omstandigheden waaronder het moet worden gebruikt'.Anesthesie bij kritieke urgentie en ziekteArtikel 16 van de Zorgkwaliteitswet legt bijkomende kwaliteitsvereisten op aan de gezondheidszorgbeoefenaar die gezondheidszorg met toepassing van loco-regionale anesthesie, diepe sedatie en/of algemene anesthesie verstrekt. Krachtens artikel 16, 1° verzekert hij zich ervan dat bij bedoelde verstrekkingen een arts-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de anesthesiologie en reanimatie of een kandidaat arts-specialist in de anesthesiologie en reanimatie, in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt is. Indien gezondheidszorg wordt verstrekt met toepassing van een diepe sedatie en/of algemene anesthesie treedt deze (kandidaat) arts-specialist bij maximaal één patiënt tegelijkertijd op. Artikel 11 van de wet van 18 mei 2024 voegt hier aan toe dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn indien een arts-specialist gezondheidszorg verstrekt bij een patiënt waarbij sprake is van een kritieke urgentie of een kritieke ziekte, op voorwaarde dat de portfolio van deze arts-specialist de nodige gegevens bevat waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring voor wat betreft de verstrekkingen inzake anesthesie en diepe sedatie, en de monitoring van minstens het cardiovasculair en respiratoir systeem van de patiënt gebeurt door een daartoe opgeleid gezondheidszorgbeoefenaar, andere dan de persoon die de verstrekkingen verricht.Een kritieke urgentie is een acute situatie waarin een patiënt zich bevindt, waarbij het uitstel van een onmiddellijke verstrekking inzake gezondheidszorg leidt tot waarschijnlijk levensgevaar of waarschijnlijke schade aan ledematen of organen. Een kritieke ziekte is een ziekte of verwonding die aanleiding geeft of kan geven tot aantasting van één of meer orgaanfuncties, waarbij er een groot risico bestaat op nakende of levensbedreigende achteruitgang van de toestand van de patiënt en die monitoring en specifieke therapie op de eenheid voor intensieve zorg noodzaakt.