...

Het wetsontwerp zou worden besproken in volle regeringscrisis. Catherine Fonck van de CDH bracht nog een amendement naar voren. Over dat amendement, en een ander dat de meerderheid in de Kamercommissie al had aangenomen, moest de Raad van State nog een advies geven, werd toen gesteld.VerdelingHet gevraagde advies gaat over de verdeling van de 25 locoregionale netwerken over de gemeenschappen en gewesten. Die legde de Interministiriële Conferentie van 5 november 2018 vast in een protocolakkkoord: dertien netwerken in Vlaanderen, negen in Wallonië en vier in Brussel. Het amendement van de meerderheid schreef die verdeling van het protocolakkoord in de wet in.Het advies moest het rechtscollege bij hoogdringendheid geven, maar de Raad van State oordeelde dat er geen reden was voor een hoogdringende behandeling. Het advies kwam er pas half januari. Het is ondertussen bij de parlementaire documenten gevoegd.De Raad van State heeft er geen problemen mee dat de wet de verdeling van de netwerken over de gemeenschappen en gewesten regelt. Maar voor Brussel rijst er wel een probleem. Vier netwerkenIn Brussel kunnen vier locoregionale netwerken tot stand komen. Drie ervan kunnen naast Brusselse ziekenhuizen ook Waalse ziekenhuizen omvatten. Ze moeten erkend worden door minstens twee overheden: de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (bevoegd over de bicommunautaire ziekenhuizen in Brussel).Het vierde Brusselse netwerk moet alleen een erkenning krijgen van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat dat locoregionale netwerk in Brussel alleen het UZ Brussel (Jette) omvat. Het principe is dat die overheden het netwerk erkennen, die bevoegd zijn voor de ziekenhuizen die tot het netwerk behoren. De Vlaamse overheid is verder bij geen enkel netwerk in Brussel betrokken. In de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zitten uiteraard wel Vlaamse verkozenen.GelijkheidsprincipeMaar volgens de Raad van State schendt deze werkwijze wel het gelijkheidsprincipe. De bicommunautaire ziekenhuizen in Brussel kunnen wel kiezen voor een locoregionaal netwerk met louter Franstalige ziekenhuizen in Brussel en in Wallonië. Ze kunnen niet kiezen om aan te sluiten bij een netwerk met Vlaamse ziekenhuizen.Volgens de Raad van State moet het dus mogelijk worden dat een ziekenhuis waarover de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is, zich aansluit bij het Vlaamse netwerk dat zich tot in Brussel uitstrekt. Dat heeft dan ook gevolgen voor de erkenning van dit netwerk.Of er in Brussel een bicommunautair ziekenhuis staat te springen om met een Vlaams locoregionaal netwerk scheep te gaan, is zeer de vraag. Maar het gelijkheidsprincipe is fundamenteel.Een alternatieve mogelijkheid is, volgens de Raad van State, dat er in Brussel een netwerk komt dat uitsluitend erkend wordt door de Vlaamse overheid, twee netwerken die zich uitstrekken in het Waalse Gewest, en één netwerk dat bestaat uit de bicommunautaire ziekenhuizen.Voor een stuk geeft de Raad van State Catherine Fonck gelijk. Ook zij vond dat er sprake was van een schending van het gelijkheidsprincipe. Ze volgde in de tekst van haar amendement daarbij wel een andere redenering.