...

Vóór 1 december dit jaar moeten de ziekenhuizen officieel het globaal prospectief bedrag per opname kennen dat ze krijgen voor de verschillende pathologiegroepen die onder de laagvariabele zorg vallen. Die moeten voor die datum zwart op wit in het Staatsblad verschijnen.UitvoeringsbesluitenEen te publiceren KB moet de regels vastleggen voor de berekening van het bedrag en de wijze van facturering (het Riziv maakt de berekening). Ook de pathologiegroepen die onder de LVZ vallen, moeten in een KB worden vastgelegd. Voor de uitvoering van de wet zal minister De Block dus snel een aantal beslissingen door de ministerraad moeten loodsen. In de Commissie Volksgezondheid van 26 juni verklaarde de minister dat ze nog wachtte op een advies van het Verzekeringscomité van het Riziv over de 57 patiëntengroepen die in aanmerking zouden komen. De eerste stap in de uitvoering van de wet, bij de start in 2019, is dat de honoraria van de artsen gebundeld worden binnen de globale bedragen. Later zal ook het variabele en het vast gedeelte van het BFM in de prospectieve bedragen worden verrekend, en samen met het geneesmiddelenforfait en bepaalde bedragen voor het dagziekenhuis (maxiforfait, forfait dagziekenhuis, forfait chronische pijn, ...) in het globale pakket worden ondergebracht.In de Kamercommissie verklaarde de minister dat deze volgende stappen niet meer voor deze regeerperiode zijn, al zijn ze "in volle voorbereiding". Ook de uitsplitsing van de honoraria in een professioneel deel en in een deel werkingskosten wordt nu voorbereid. Volgens de minister is er een methode vastgelegd maar begint men nu met de simulaties. Voor de hervorming van de nomenclatuur hebben de artsen en de ziekenfondsen meer tijd gevraagd, verklaarde ze.Nog een aantal andere zaken moeten luidens de wet per KB worden geregeld:- de indexering van de bedragen (die hangt volgens minister immers tezamen met de indexering van de artsenhonoraria, wat wil zeggen dat dat niet automatisch verloopt);- het betrekken van de uitgaven voor en na een opname, die bij de opname horen;- het bepalen welke prestaties geheel of gedeeltelijk buiten het forfait vallen, en dus (deels) toch afzonderlijk kunnen worden gefactureerd (dat is: voor meer dan zero euro).Van werf naar werfOver de mediumvariabele en de hoogvariabele zorg, heeft de minister het niet meer gehad. De hervorming voor de mediumvariabele zorg zou starten met een vereenvoudiging van het BFM, een integratie van het BFM met het geneesmiddelenforfait en de forfaits bij een dagopname, en het opsplitsen van de honoraria in een praktijkdeel en een persoonlijk deel. Dat sluit misschien aan bij de verdere hervormingen in de laagvariabele zorg.De hervorming van de ziekenhuisfinanciering hangt samen met de andere werven die de minister is opgestart. De herijking van de nomenclatuur, bijvoorbeeld, die hier al is ter sprake gekomen. We noemen er nog enkele.Dit jaar wordt een bescheiden begin gemaakt met een systeem van pay for quality voor de ziekenhuizen - zes miljoen euro wordt verdeeld onder de ziekenhuizen op grond van het aantal punten dat ze binnenhalen. Voor de hervorming van KB78 werden de concepten uitgewerkt maar over wanneer de nieuwe 'sokkelwet' en de wet op de kwaliteit van zorgpraktijken eraan komen, lichtte de minister tijdens de besprekingen de sluier niet op. Een systeem van bundled payment voor geïntegreerde zorg - de finale stap in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering - zou binnen de proefprojecten die in verschillende regio's zijn opgezet, concretere gestalte moeten krijgen.