...

De minister had naar aanleiding van de audit een aantal voorstellen voor verbetering gevraagd aan een werkgroep binnen het Riziv. Voorzitter van de werkgroep was Maaike Van Overloop, die haar praktijk in Berendrecht ook omvormde tot een medisch huis.De vroegere Domus Medica-voorzitter vertelt dat de werkgroep eind juni 2018 al aan de beleidscel van de minister de nota overhandigde. Daar zijn de administraties ondertussen mee aan de slag gegaan. Het resultaat is het ontwerp-KB waar de Commissie binnen het Riziv die zich buigt over de 'forfaitaire geneeskunde', nu zijn opmerkingen bij mag maken.Volgens dokter Van Overloop zijn er wel een aantal belangrijke aanpassingen. Zo vervalt bijvoorbeeld de 1%-regel voor medisch huizen. Bij aanpassingen van het maandelijkse forfaitaire bedrag voor deze 'eerstelijnscentra' is een marge ingebouwd om te grote schommelingen van jaar tot jaar te voorkomen. Voor startende centra, bijvoorbeeld, wordt een voorlopig budget berekend, gebaseerd op gemiddelden voor de andere medisch huizen.Na twee jaar wordt het budget geleidelijk aangepast maar door de ingebouwde marge duurt het nu soms jaren voordat de praktijk op het normale bedrag komt. Het KB maakt dat de aanpassing veel sneller zal verlopen. "Aan de hand van het aantal GMD's en dergelijke is het nu ook veel beter mogelijk het juiste startbudget bij de overstap naar het forfaitaire systeem veel preciezer te berekenen", vertelt Maaike Van Overloop er nog bij.Een belangrijke aanpassing is ook dat, wanneer een arts of een verpleegkundige de accreditering verliest, dat in de toekomst zal gelden voor de hele groep van artsen of van verpleegkundigen in het centrum. "Het is onbegonnen werk om in te schatten wat het aandeel is van die ene persoon in het geheel van de geleverde zorg. Deze maatregel zorgt er ook voor dat de patiënten een betere garantie krijgen voor de kwaliteit, die een collectieve verantwoordelijkheid is." Er komt een waarschuwing ruim voordat het recht op de accreditatiebonus vervalt, licht Van Overloop nog toe.Of deze regering in lopende zaken het dossier verder kan afwerken en het KB gepubliceerd zal krijgen, moet de komende maanden blijken. In principe kan dat volgens Van Overloop wel nog kunnen lukken.Minister De Block wilde graag meer transparantie over de financiering. "Medisch huizen worden verenigingen met een rechtspersoonlijkheid", weet dokter Van Overloop. "Ze moeten jaarlijks een financieel verslag indienen. Dat zal transparantie meebrengen: van wie krijgt het medisch huis geld en wat gebeurt er met die middelen? Hoeveel patiënten werden er ingeschreven en hoeveel werden er uitgeschreven?"Artsen die werken met vergoeding per prestatie willen makkelijk bij MycareNet kunnen nagaan, niet alleen of een patiënt is ingeschreven in een medisch huis, maar ook in welke praktijk dat is. "Maar de medisch huizen zijn geen prioriteit in het stappenplan voor e-health", stelt dr. Van Overloop. "Het is wel degelijk MyCarenet die deze dienst moet ontwikkelen."Moeten de eerstelijnscentra ook niet beter data registreren, zoals redenen voor verwijzing naar de tweede lijn? Dat was ook een vraag van De Block. "Voor artsen die werken in een medisch huis geldt hetzelfde als voor alle artsen. Ze zijn afhankelijk van de mogelijkheden in hun EMD en ze moeten tijd krijgen om zich daarmee vertrouwd te maken. Een betere registratie van de technische gegevens zal er zeker komen, als de overheid en de betrokken instanties er eerst voor zorgen dat de voorwaarden daartoe vervuld zijn."Dat informatie niet beter doorstroomt speelt de eerstelijnscentra overigens wel parten, stelt ze. "Het blijkt bijvoorbeeld moeilijk de gegevens in de Katz-schaal van de medisch huizen correct te verwerken. De score bij zware zorgbehoevenden wordt dan te laag ingeschat. Ze dreigen daarmee wel eens het recht op het statuut van chronisch zieke of bepaalde voordelen verliezen."