...

De laatste jaren blijft het aantal klinische studies in ons land dalen. Voor pharma.be, de koepelorganisatie van de Belgische innoverende farmaceutische industrie, is het vijf voor twaalf en moet de regering in haar komende relanceplan ook hier een antwoord op bieden.Algemeen directeur Leo Neels van pharma.be windt er geen doekjes om: "De regering weet de farmaceutische industrie steeds te vinden als het over besparingen gaat. Maar voorlopig zijn we nog niet uitgenodigd om aan de tafel te komen zitten om maatregelen uit te werken die de neerwaartse spiraal van het dalend aantal klinische trials kunnen ombuigen."De terugloop in klinische studies is er wel degelijk. Volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) liepen er in 2008 in België zo'n 614 klinische studies, in 2009 waren dat er 528, in 2010 nog 516 en in 2011 ten slotte nog slechts 495. Consultancybedrijf PwC bracht op vraag van pharma.be de problematiek in kaart. Zo ligt de kostprijs van klinische trials in ons land hoger dan in Oost-Europa en Azië. Verder is het niet steeds evident om een geschikte patiëntenpopulatie samen te stellen. Demografische redenen kunnen hierbij een rol spelen, maar eveneens het ontbreken van centrale patiëntenregisters zoals die in de Scandinavische landen wel voorhanden zijn.PwC peilde bij 53 stakeholders die bij klinische studies betrokken zijn naar de mogelijke impact van een verdere daling van het aantal klinische studies. Jobverlies in R&D en het vertrek van beloftevolle wetenschappers naar het buitenland zijn daar mogelijke gevolgen van. Belgibehoorde steeds tot de koplopers in Europa op het vlak van klinische studies, maar die plaats komt meer en meer onder druk te staan. Nu hebben we nog het grootste aantal vestigingen voor klinische studies per capita, maar de vraag is hoelang we dit nog kunnen uitzingen. Tot slot vergeet men dikwijls dat klinische trials er ook voor zorgen dat patiënten toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen, die misschien de sleutel tot hun genezing kunnen zijn.In verschillende buurlanden heeft de overheid al initiatieven genomen, zoals het verkorten van de aanvraagprocedures, het opzetten van centrale patiëntenregisters, enzomeer. België hinkt traditioneel achterop, tot grote irritatie van Leo Neels: "We kunnen nu nog de negatieve trend ombuigen. Als organisatie deden we hiervoor al een inspanning, onder andere door de standaardisering van ICT en documenten uit te werken. Maar het regelgevende kader en de relanceplannen hiervoor moeten van de regering komen. We hopen vooralsnog op een uitnodiging van de premier om hierover aan de tafel te zitten."