...

De informatisering van de gezondheidszorg was het grote discussiepunt op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van vorige week. "De SSMG presenteerde er de resultaten van hun 'e-Crash-enquête", vertelt dr. Hueting (zie verder kader hieronder voor de discussie over de informatisering). Maar er kwamen ook een aantal andere dingen aan bod."Kartel had in een brief het afsprakenkader in herinnering gebracht: de boordtabel, begin dit jaar opgesteld, van de maatregelen die nodig waren om het vertrouwen te herstellen. We stellen een aantal lacunes vast. Als we daar geen duidelijkheid over krijgen is het moeilijk om binnenkort een nieuw akkoord te kunnen afsluiten."Precies voorstel"Met name over de huisartsenwachtposten is er nog geen helemaal geen klaarheid: niet over het financiële en evenmin over het reglementaire kader, zoals was afgesproken." "We zien geen concreet voorstel over hoe het nu verder moet en wat voor budget er daarvoor beschikbaar is. Er is nog wel net genoeg om de werking van de wachtposten volgend jaar te betalen, maar voor nieuwe projecten is het geld op.""Men kan mooi beweren dat er in de nieuwe plannen geld zal vrijkomen door de schaalvergroting, dat er door de 1733 middelen vrij zullen komen bij het onthaal. Maar de 1733-triage is er nog niet. Om netwerken te vormen is er een enorme organisatie en coördinatie nodig. We krijgen geen antwoord hoe men dat precies ziet." "De mensen in de werkgroep wachtposten zijn het beu. Nieuwe dingen worden door de beleidscel uitgesteld omdat men ze eerst wil bekijken. We verliezen tijd met vergaderingen waar niets beslist wordt. De dynamiek wordt telkens weer ondermijnd."Accreditering"Al in drie akkoorden is gesteld dat er een oplossing moet komen voor de accreditering - dat is: voor de enorme verschillen die er zijn gegroeid tussen de specialismen", vertelt Hueting verder in verband met de vertrouwenwekkende maatregelen voor een nieuw akkoord.Er is ook een discussie over de inhoud van de accreditering - die zal nog wel een tijd duren. "Maar de inspanning die je moet leveren om tot een accreditering te komen zijn voor ieder specialisme hetzelfde. Het inkomen dat je uit de accreditering verwerft is al lang niet meer hetzelfde voor een dermatoloog en een klinisch bioloog." Die verschillen tussen de inkomsten moeten voor Kartel al in een volgend akkoord worden aangepakt. "Wij stellen voor het accreditatieforfait volgend jaar omhoog te trekken en daar 50% van de waarden van de Q-letters in de honoraria voor te gebruiken. Het jaar nadien doen we dat met nog eens 25% van die waarden. En het jaar nadien gebruiken we de overblijvende 25% voor een differentiatie in het forfait naargelang je voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Dat laatste is de bedoeling van de inhoudelijke hervorming die men wil doorvoeren, en die kan tegen dan wel rond zijn.""Maar het nieuwe akkoord moet al het startsein geven. We willen dat niet nog eens uitstellen tot een volgend akkoord."