...

Huisartsen uit de regio zullen zich actief inzetten om patiënten die in aanmerking komen in het proefproject te betrekken. Verpleegkundigen, gezinszorg en maatschappelijk werkers zullen daarbij actief bijdragen aan het traject door de zorgafhankelijkheden en de therapietrouw van de patiënten in kaart te brengen. Een multidisciplinair overleg zal daarnaast plaatsvinden in aanwezigheid van de patiënt en zijn mantelzorger. Dat moet uitmonden in doelgerichte zorg, afgestemd op de levensdoelen van de patiënt - een zorgplan op maat. De huisarts reviewt samen met de apotheker de medicatie van de patiënt.ProefprojectenHet project Geïntegreerde Zorg Waasland is een van de twaalf proefprojecten die binnen het gemeenschappelijke plan voor chronische ziekten van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid werden goedgekeurd.Het omvat 50 partnerorganisaties, waaronder acht gemeentebesturen. Het overspant een regio van 240.000 inwoners - met circa 25.000 mensen met een chronische aandoening. Het project mikt op een kwart van deze groep.ZorgcontinuumGeïntegreerde zorg mikt op meer continuïteit in de zorgverlening, betere kwaliteit en grotere efficëntie van de zorg. Met een multidisciplinaire aanpak, meer zelfzorg en ondersteuning van de mantelzorg.Zorgcontinuïteit moet er komen door het flexibel inzetten van verpleegkundigen, zorgkundigen en mantelzorgers. Het project in Waasland mikt op een continuüm van de zorg over de verschillende echelons en op een permanentie de klok rond. EfficiëntieDat moet ziekenhuisheropnames helpen voorkomen. Het versterken van de zelfzorg en de mantelzorg moet ook de verhuis naar een woonzorgcentrum helpen uitstellen.Samenwerking en continuïteit houden een goede communicatie en (digitale) gegevensuitwisseling in tussen alle zorgverstrekkers, eveneens met het ziekenhuis en de woonzorgcentra, maar zeker ook met de mantelzorg en de patiënt zelf. Een oordeelkundig medicatiebeleid is een terugkomend element in het plan van het project: het uitvoeren van een review, het opvolgen van de therapietrouw (in de thuiszorg), een goede afstemming tussen eerste en tweede lijn,...BillijkheidOm de billijkheid van het inclusietraject te garanderen zullen de sociale diensten van ziekenfondsen en de OCMW's mensen met ernstige en langdurige zorgvragen identificeren, die bij de gewone selectie dreigen uit de boot te vallen.Deze zullen met de BelRAI-screener worden beoordeeld - in hoeverre self-management nog volstaat, of in hoeverre een casemanagement is aangewezen.Dementiecoaches en andere projectenHet project in Waasland omvat nog veel meer. Vanaf april zullen dementiecoaches worden ingeschakeld die patiënten die pas een diagnose van dementie ontvingen, en hun omgeving, ondersteuning kunnen bieden.Ziekenfondsen, OCMW's en Centra voor Algemeen Welzijnswerk wisselen informatie uit en leiden hun medewerkers op om binnen hun werking een 'breed geïntegreerd onthaal' te kunnen opzetten, met een gericht verwijssysteem. De website mijnzorgloket.be werd opgezet door een partner van het Waaslandse project, de vrijwilliersorganisatie VZW Multi Assist, en bundelt belangrijke informatie voor alle chronische patiënten in Vlaanderen.Er worden ook experimenten opgezet met buurtgerichte zorg in bepaalde wijken in Sint-Niklaas en Beveren. Andere onderdelen van het project die al lopen zijn een lokale campagne om de aandacht voor de griepvaccinatie van 65-plussers te vergroten, een tandheelkundige screening in de woonzorgcentra en een verbreding van het medisch-farmacologisch overleg in de woonzorgcentra rond de afbouw van het gebruik van psychofarmaca.